Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

NAL/2

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

HEL 2016-006485 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman esittelijän esityksen mukaan.

Esittelijä

linjanjohtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

2

Helsingin aikuislukion johtokunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

 

Otteensaaja

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus hyväksyi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 4.5.2015. Näiden perusteiden mukainen opetus alkaa kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 alkaen.

Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma muodostuu valtakunnallisista perusteista täydennettynä koulukohtaisilla osuuksilla. Valtakunnallisten perusteiden ja lukion oma osuus on merkitty asiakirjaan erilaisin tekstityypein. Helsingin aikuislukion perusopetuksen opetussuunnitelmatyön koordinoinnista vastasi kehittämistiimi. Kaikilla opettajilla oli mahdollisuus kommentoida luonnosta sähköisellä alustalla. Myös opiskelijoilta on pyydetty säännöllisesti palautetta. Työskentelyä ovat tukeneet ulkopuoliset asiantuntijat ja vierailut eri oppilaitoksiin.

Aikuisten perusopetus on opetuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelman perusteet sisältävät tehtäviä ja tavoitteita koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä avaavaa tekstiä. Perusteasiakirja sisältää myös viittauksia lainsäädäntöön: opiskeluhuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, yhdenvertaisuuden edistämistä yhdenvertaisuuslaki ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä tasa-arvolaki.

Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman yleinen osa sisältää opetuksen järjestämistä koskevat yleiset periaatteet ja lähtökohdat. Tämän lisäksi opetussuunnitelmassa on aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetuksen, varsinaisen aikuisten perusopetuksen oppiainekohtaisen osuuden sekä kotoutumiskoulutukseen kuuluvia opintoja koskevia asioita. Näiden ohella koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää paikalliseen opetussuunnitelmaan myös muita aineita tai aihealueita edellyttäen, että ne tukevat perusopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Helsingin aikuislukiossa muina perusopetukseen soveltuvina aineina tarjotaan terveystietoa, opintojen ohjausta ja tietotekniikkaa.

Opetussuunnitelmauudistus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija on aktiivinen toimija opinnoissaan. Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivässä maailmassa tapahtuvista muutoksista. Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet näkyvät oppiainekohtaisissa sisällöissä sekä lukuvuoden aikana toteutettavissa teemajaksoissa. Arvioinnissa painottuvat monipuolisuus, oppimista ohjaava ja kannustava palaute sekä itse- ja vertaisarvioinnin lisääminen. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opiskelussa. Oppimista voi tapahtua kaikkialla ja opetuksessa hyödynnetään verkkoympäristöjä sekä koulun ulkopuolisia opiskeluympäristöjä. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat oppimisen ilo, opiskelijan aktiivisuus ja toiminnallisuus.

Esittelijä

linjanjohtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

2

Helsingin aikuislukion johtokunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

 

Otteensaaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566