Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/14

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Pasilan peruskoulun johtokunnan asettaminen ja jäsenten sekä varajäsenten valinta

HEL 2016-006452 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa 1.8.2016 lukien Pasilan peruskoulun johtokunnan sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi seuraavasti:

Jäsenet  

Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajat:

 

Virpi Vakkilainen

Johanna Kolo

Hannele Luoma

Jutta Lundelin

Stefan Westerback

Aden Mohamed

Anna Halme

Tuuli Karjalainen

 

 

Opettajat:

 

Tiina Lakotieva

Petri Riukula

Saila Kalliokoski

Outi Pinlajoki

 

 

Muu henkilökunta:

 

Ritva Nikkinen

Merja Hotanen

 

 

Puheenjohtaja

 

Anna Halme

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Stefan Westerback

 

 

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 23.4.2014 (§ 136), että Eläintarhan ala-asteen koulu, Länsi-Pasilan ala-asteen koulu ja Alppilan yläasteen koulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 16.6.2015 (§ 63), että 1.8.2016 alkaen nykyisistä Eläintarhan ala-asteen koulusta, Länsi-Pasilan ala-asteen koulusta ja Alppilan yläasteen koulusta yhdistetyn koulun nimenä on Pasilan peruskoulu.

Edellä esitetystä seuraa, että Eläintarhan ala-asteen koulun johtokunta, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun johtokunta ja Alppilan yläasteen koulun johtokunta lakkaavat koulujen yhdistymisen johdosta ja 1.8.2016 toimintansa aloittavalle Pasilan peruskoululle suomenkielisen jaoston tulee asettaa johtokunta ja valita siihen jäsenet sekä varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Huoltajaehdokkaiden nimeämiseksi on pidetty huoltajienkokous. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566