Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/9

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Pohjois-Haagan ala-asteen toimipaikan lisäys

HEL 2016-006721 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että Pohjois-Haagan ala-asteen koulun opetusta annetaan 1.8.2016 alkaen myös osoitteessa Mäkipellontie 19 nykyisen toimipaikan lisäksi, joka sijaitsee osoitteessa Tolarintie 6.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Arjariitta Heikkinen, aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oppilasennusteet osoittavat, että Pohjois-Haagan ala-asteen oppilasmäärä kasvaa vuosina 2016-2026 noin 260 oppilaalla kasvun ollessa suurinta vuosina 2016-2022. Kaikki Pohjois-Haagan ala-asteen oppilaaksiottoalueen oppilaat eivät lukuvuodesta 2016-2017 alkaen mahdu opiskelemaan Pohjois-Haagan ala-asteen nykyisissä tiloissa vaan opetusta täytyy sijoittaa muualle. Mäkipellontie 19:aan esitetään sijoitettavaksi lukuvuodesta 2016-17 alkaen kolme luokkaa, yhteensä noin 75 oppilasta ja lukuvuosina 2017-19 viisi luokkaa, yhteensä noin 125 oppilasta.

Ennen lisätilan käyttöönottoa Pohjois-Haagan ala-asteella on 6,1 hyötyneliötä oppilasta kohden. Kolmen luokkatilan käyttöönoton jälkeen tilaa on 6,8 hyötyneliötä/ oppilas. Mäkipellontie 19 on ollut viime vuodet koulujen väistötilana ja soveltuu siten ilman muutoksia opetuspaikaksi.

Osoitteeseen Mäkipellontie 19 sijoitettavat luokat tulevat olemaan hallinnollisesti Pohjois-Haagan ala-asteen koulun luokkia. Pohjois-Haagan ala-asteen koulussa annetaan opetusta luokka-asteilla 1-6. Oppilaita koulussa on 425. Koulussa on kaksi erityisluokkaa.

Esitetty muutos ei niin ikään vaikuta toteutettavaan opetussuunnitelmaan vaan oppilaat opiskelevat Pohjois-Haagan ala-asteen opetussuunnitelman mukaisesti.

Kiinteistöviraston investointiohjelmaehdotuksen 2017-26 mukaan kouluun tehdään perusparannus ja laajennus 2019-20, jolloin koulu siirtyy kokonaisuudessaan väistötiloihin osoitteeseen Mäkipellontie 19. Koulun nykyisen rakennuksen vuokrakustannukset ovat 47 774/ kk ja mahdollisen lisätilan käyttöönoton jälkeen 57 828/kk.

Toiminnan siirtämisellä ei ole arvioitu olevan fyysisiä terveysvaikutuksia. Riippuen oppilaan kotiosoitteesta koulumatka joko pitenee tai lyhenee. Osalla oppilaista koulumatkaetuus täyttyy koulumatkan pidentyessä yli 2 kilometriin. Oppilaiden ruokailu pystytään järjestämään osoitteessa Mäkipellontie 19.

Asiasta on tiedotettu huoltajia 20.5.2016. ja johtokuntaa 20.3. ja 6.6.2016. Opettajat ovat keskustelleet asiasta 9.3. ja 18.5.2016. Opettajat näkevät lisätilan erittäin tärkeänä. Siirtyvät luokat on valittu yhteisellä sopimuksella Oppilaat ovat saaneet tiedon 20.5. ja suhtautuneet asiaan innostuneesti.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Arjariitta Heikkinen, aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566