Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/6

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Helsingin kaupungin suomenkieliseen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

HEL 2016-006814 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kaupungin suomenkieliseen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi

Liitteet

1

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 13.11.2015 antanut määräyksen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisista perusteista, jotka tulee ottaa käyttöön 1.8.2016 alkaen. Paikallinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma tulee laatia valtakunnallisten perusteiden pohjalta ja sen tulee olla hyväksytty 1.8.2016 mennessä.

Perusopetuslaissa säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu maahan muuttaneille oppivelvollisuusikäisille lapsille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden vuoden oppimäärää (PoL 628/1998, § 9).

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää vuosittain seuraavan lukuvuoden perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmien määrän ja järjestämispaikat. Nyt hyväksyttäväksi esitettävän suomenkieliseen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on laadittu kuntakohtaiseksi, sillä opetuksen järjestämistä koordinoidaan keskitetysti.

Lähtökohdan Helsingin kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmalle muodostaa perusopetukseen valmistavan opetuksen valtakunnalliset perusteet sekä soveltuvin osin opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) hyväksytty Helsingin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa painotetaan yhteistyötä perusopetuksen kanssa, tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista, yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä monipuolisia oppimisympäristöjä.

Helsingin kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmatyöstä on vastannut työryhmä, joka koostui koulujen rehtoreista, opettajista ja opetusviraston asiantuntijoista.

Esittelijä esittää, että Helsingin kaupungin suomenkieliseen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on liitteen 1 mukainen.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi

Liitteet

1

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566