Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/17

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokuntaan

HEL 2016-007146 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää eron Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunnan huoltajia edustavalle varsinaiselle jäsenelle Seija Apolloffille (Apolloff) hänen luottamustoimestaan ja puheenjohtajan tehtävästä, samoin kuin huoltajia edustavalle varsinaiselle jäsenelle Jyri Apolloffille (Apolloff) hänen luottamustoimestaan ja varapuheenjohtajan tehtävästä sekä valita Seija Apolloffin tilalle huoltajia edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi Sanna Aholan ja Jyri Apolloffin tilalle huoltajia edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi Elina Wallinin (Wallin) ja valita puheenjohtajaksi Jukka Isokankaan (Isokangas) sekä varapuheenjohtajaksi Ennio Zuccaron (Zuccaro) kaikki vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

 

Otteensaajat

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunnan huoltajia edustava varsinainen jäsen Seija Apolloff pyytää eroa luottamustoimestaan ja puheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Niin ikään huoltajia edustava varsinainen jäsen Jyri Apolloff pyytää eroa luottamustoimestaan ja varapuheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisista syistä.

Johtokunta esittää, että Seija Apolloffin tilalle valitaan Sanna Ahola ja Jyri Apolloffin tilalle Elina Wallin. Lisäksi johtokunta esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Jukka Isokangas ja varapuheenjohtajaksi Ennio Zuccaro.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

 

Otteensaajat

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566