Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/1

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen opetussuunnitelmat

HEL 2016-006672 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä liitteessä 1 mainittujen Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen opetussuunnitelmat.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin perusopetuksen suomenkieliset koulut (liite 1).pdf

2

Koulujen opetussuunnitelmien yhteisen osuuden ohjeet (liite 2).pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Paikallinen opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisten perusteiden pohjalta ja sen tulee olla hyväksytty ennen 1.8.2016.

Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14).

Opetussuunnitelmatyön koordinoinnista on vastannut ryhmä, joka koostui koulujen rehtoreista ja opetusviraston asiantuntijoista. Työryhmä on ollut yhteinen suomen- ja ruotsinkieliselle koulutukselle ja sitä johti perusopetuslinjan opetuspäällikkö. Opetussuunnitelmatyölle asetettiin myös seurantaryhmä, jossa on ollut mukana henkilöstön edustaja.

Koulujen opetussuunnitelmat löytyvät internetistä osoitteessa http://ops.edu.hel.fi. Yhteinen osuuden koulukohtaiset kuvaukset on tehty liitteenä (liite 2) olevan ohjeen mukaisesti. Keskeisimmät koulun toimintaa määrittävät kuvaukset ovat kohdissassa 2.1.1 Arvolähtökohtien ja eettisten periaatteiden toteutuminen koulussa, 3.2 Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet, koulun toiminta-ajatus ja 4.1 Yhteisöllinen toimintakulttuuri. Koulukohtaiset osuudet näkyvät harmaalla pohjalla kuntakohtaisten tekstien jälkeen.

Oppiaineissa ei ole kuntakohtaisia osuuksia, vaan jokainen koulu on laatinut oppiaineosuudet valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Kouluilla on ollut käytettävissä asiantuntijaryhmässä laadittuja oppiainemalleja, jotka koulu on voinut ottaa sellaisenaan, muokata tai laatia suoraan oppiaineet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Sähköisessä alustassa koulun muokkaamat tai laatimat oppiaineosuudet on merkitty tähdellä otsikossa.

Opetussuunnitelmauudistuksessa painotetaan tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista eri oppiaineiden irrallisten tietojen opiskelun sijaan. Helsingissä jokainen peruskoulun oppilas opiskelee lukuvuoden aikana vähintään kaksi pitkäkestoista, oppiainerajat ylittävää ilmiöpohjaista kokonaisuutta. Oppiminen kytketään tosielämän ilmiöihin ja opiskeltavia aiheita tarkastellaan niiden oikeissa ympäristöissä. Arvioinnissa painottuu oppimisprosessi lopputuotoksen sijaan. Digitaalisuus muuttaa myös opetuksen kenttää ja mahdollistaa sekä yksilölliset oppimisen polut että uudenlaisen yhteisöllisen tiedonrakentamisen. Teknologia sulautuu luontevaksi osaksi oppimista ja oppimisympäristöjä. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja kaikki tilat ovat oppimisen tiloja. Oppimisympäristöt ovat avoimia, joustavia, monipuolisia ja laajenevat luokkahuoneen ulkopuolelle.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin perusopetuksen suomenkieliset koulut (liite 1).pdf

2

Koulujen opetussuunnitelmien yhteisen osuuden ohjeet (liite 2).pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566