Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/10

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Kalasataman peruskoulun johtokunnan asettaminen ja jäsenten sekä varajäsenten valinta

HEL 2016-006466 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa 1.8.2016 lukien Kalasataman peruskoulun johtokunnan sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajat:

 

Juhana Harju

Kisook Han

Johanna Holkeri-Kauppila

Päivi Luna

Igor Pushnov  

Thiago Luna

Jinseok Kim

Ilja Hakala

Ngyen Thi Tam

Marja Kleine-Hakala

 

 

Opettajat:

 

Arto Lassila

Perttu Kuronen

Soile Suhonen

Antti Lahti

 

 

Muu henkilökunta:

 

Lea Kelo

Arja Liekkola

 

 

Puheenjohtaja

 

Juhana Harju

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Johanna Holkeri-Kauppila

 

 

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 20.1.2016 (§ 10), että perustetaan Kalasatamaan koulu 1.8.2016 alkaen ja siihen yhdistetään Brahenpuiston koulu hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 2.2.2016 (§ 6), että 1.8.2016 alkaen Kalasatamaan perustetusta koulusta ja Brahenpuiston koulusta yhdistetyn koulun nimenä on Kalasataman peruskoulu.

Edellä esitetystä seuraa, että Brahenpuiston koulun johtokunta lakkaa koulujen yhdistymisen johdosta ja 1.8.2016 toimintansa aloittavalle Kalasataman peruskoululle suomenkielisen jaoston tulee asettaa johtokunta ja valita siihen jäsenet sekä varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Huoltajaehdokkaiden nimeämiseksi on pidetty huoltajienkokous. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566