Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

NAL/1

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat

HEL 2016-006560 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Helsingin kaupungin suomenkielisen nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat esittelijän esityksen mukaisesti.

Esittelijä

linjanjohtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liitteet

1

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

2

Alppilan lukio johtokunta

3

Etu-Töölö johtokunta

4

Helsingin kielilukio johtokunta

5

Kallion lukio johtokunta

6

Kuvataidelukio johtokunta

7

Luonnontiedelukio johtokunta

8

Medialukio johtokunta

9

Mäkelänrinteen lukio johtokunta

10

Ressun lukio johtokunta

11

Sibelius-lukio johtokunta

12

Vuosaaren lukio johtokunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

 

Otteensaaja

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden 2015 pohjalta Opetushallituksen määräyksen 60/011/2015 mukaisesti. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 lukion aloittavilla opiskelijoilla ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Lukioiden opetussuunnitelmat sisältävät Helsingin kaupungin lukioiden yhteisen opetussuunnitelman, jota lukiot ovat täydentäneet omilla painotuksillaan.

Opetussuunnitelman yleinen osa on työstetty yhdessä ruotsinkielisen linjan kanssa. Työskentelyä ohjasi ohjausryhmä, johon kuului kummastakin kieliryhmästä linjahallinnon työntekijöitä sekä rehtoreita. Opetussuunnitelmatyöhön osallistui yli sata opettajaa. He jakautuivat yhdeksään teemaryhmään valmistellessaan opetussuunnitelman yleistä osaa. Oppianekohtaisten osuuksien työstöön on osallistunut kaikista lukioista opettajia ja rehtoreita. Suomenkieliset ja ruotsinkieliset opettajat ovat työskennelleet omina ryhminään, joita rehtorit ovat johtaneet. Sekä opiskelijoilla, opettajilla että huoltajilla on ollut mahdollisuus kommentoida sähköisesti opetussuunnitelmaluonnoksia koko prosessin ajan.

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelmat perustuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Opiskelijoita kannustetaan ja ohjataan arvioimaan ja kehittämään opiskelu- ja ajattelutaitojaan kohti elinikäistä oppimista. Opetussuunnitelmissa painotetaan oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa edistävää toimintakulttuuria, joka luo opiskelijoille erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään. 

Opetussuunnitelman yleinen osa (luvut 1-4 ja luku 6) käsittelee lukiokoulutuksen arvoja, opetuksen toteuttamista, opiskelijan ohjausta ja tukea sekä arvioinnin käytäntöjä. Oppiainekohtaisessa osuudessa (luku 5) on oppimisen yleisten tavoitteiden lisäksi kuvattu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppiaineittain kurssien osaamistavoitteet ja keskeiset sisällöt. Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelmiin on lisätty jokaiseen kurssiin tarkoituksenmukaiset oppimisen menetelmät, kursseilla kehittyvät taidot ja osaamisen arviointi sekä kurssien liittyminen aihekokonaisuuksiin.

Lukioiden opetussuunnitelmissa painotetaan tietoteknologiaa tärkeänä oppimisen, ajattelun, tiedonhankinnan ja -käsittelyn, oman tuottamisen sekä yhteistyön välineenä. Opetuksen digitalisaation lähtökohtana on uusi pedagoginen toimintakulttuuri, jossa tieto- ja viestintäteknologia on luonteva osa oppimista ja opetusta.

Oppiminen laajenee luokkahuoneen ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin. Helsingissä on ainutlaatuiset mahdollisuudet hyödyntää korkeakoulujen, muiden oppilaitosten, kulttuuri- ja liikunta-alan toimijoiden, työelämän ja yritysten tarjoamia oppimisympäristöjä. Sähköiset oppimisympäristöt mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen sekä laajentavat yksilöllisten oppimispolkujen määrää.

Helsingin kaupungin lukioissa painotetaan seuraavia opetusta ja hyvää oppimista tukevia periaatteita: itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen, tiimityötaidot, globaali kansalaisuus, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, luovuus ja kriittinen ajattelu. Ilmiöpohjaisella pedagogisella lähestymistavalla opiskelija rakentaa kokonaisvaltaista tiedon käsitystä oppiainerajat ylittäen. Helsingin kaupungin lukioiden tavoitteena on olla ilmiöoppimisen edelläkävijöitä.

Helsingin kaupungin lukioiden yhteisessä opetussuunnitelmaosuudessa on määritelty monipuolisesti oppimisen menetelmiä, jotka edistävät opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä, oppimaan oppimista sekä kriittistä ja luovaa ajattelua. Jokaisen kurssin alussa opettaja ja opiskelijat keskustelevat ja päättävät yhdessä tarkoituksenmukaisista oppimisen menetelmistä, kurssilla kehitettävistä taidoista ja osaamisen arvioinnista.

Maahanmuuttajien ja muiden vieras- ja monikielisten opiskelussa noudatetaan opetussuunnitelman perusteita ja paikallista opetussuunnitelmaa. Opiskelijan lähtökohdat kuten suomen kielen taito, oma äidinkieli ja kulttuuri, Suomessa oloaika ja aiempi koulutustausta sekä osaaminen otetaan huomioon oppimismenetelmissä ja osaamisen arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa.

Helsingin kaupungin lukioissa arviointi on monipuolista, oikeudenmukaista ja laadukasta. Arvioinnin tehtävänä on edesauttaa oppimista ja kannustaa opiskelijaa ylittämään kykynsä. Palautteen avulla opiskelijaa ohjataan omien tavoitteiden asettamiseen, kannustetaan määrätietoiseen opiskeluun ja kehitetään hänen itse- ja vertaisarviointitaitojaan. Kannustava palaute, myönteiset kokemukset, vuorovaikutteisuus ja oppimisen ilo vahvistavat opiskelijan minäkuvaa.

Esittelijä

linjanjohtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mervi Willman, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liitteet

1

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

2

Alppilan lukio johtokunta

3

Etu-Töölö johtokunta

4

Helsingin kielilukio johtokunta

5

Kallion lukio johtokunta

6

Kuvataidelukio johtokunta

7

Luonnontiedelukio johtokunta

8

Medialukio johtokunta

9

Mäkelänrinteen lukio johtokunta

10

Ressun lukio johtokunta

11

Sibelius-lukio johtokunta

12

Vuosaaren lukio johtokunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

 

Otteensaaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566