Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/15

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunnan asettaminen ja jäsenten sekä varajäsenten valinta

HEL 2016-006459 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa 1.8.2016 lukien Pukinmäenkaaren peruskoulun johtokunnan sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi seuraavasti:

Jäsenet    

Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajat:

 

Anna Pyyhtiä

Elisa Järvenpää

Esa Koivisto

Virpi Mielonen

Johanna Tiihonen

Elina Manninen

Pilvi Heinonen

Marika Mantere

Henri Heinonen

Renja-Kaisa Martikainen

 

 

Opettajat:

 

Pirjo Heiskanen

Ville-Pekka Vuorento

Satu Olava  

Maarit Pirkkalalainen

 

 

Muu henkilökunta:

 

Irina Nikolaeva

Anneli Suominen

 

 

Puheenjohtaja

 

Esa Koivisto

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Pilvi Heinonen

 

 

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 10.9.2014 (§ 283), että Soinisen koulu ja Pukinmäen peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 27.10.2015 (§ 104), että 1.8.2016 alkaen nykyisistä Soinisen koulusta ja Pukinmäen peruskoulusta yhdistetyn koulun nimenä on Pukinmäenkaaren peruskoulu.

Edellä esitetystä seuraa, että Soinisen koulun johtokunta ja Pukinmäen peruskoulun johtokunta lakkaavat koulujen yhdistymisen johdosta ja 1.8.2016 toimintansa aloittavalle Pukinmäenkaaren peruskoululle suomenkielisen jaoston tulee asettaa johtokunta ja valita siihen jäsenet sekä varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Huoltajaehdokkaiden nimeämiseksi on pidetty huoltajienkokous. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566