Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

OTJ/1

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita pöytäkirjan tarkastajaksi jäsen Leonin ja varatarkastajaksi jäsen Razmyarin.

Käsittely

Puheenjohtaja Krohn ehdotti, että koska jäsen Razmyar oli valittu opetuslautakunnan pöytäkirjan varatarkastajaksi, hänet valitaan myös opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirjan varatarkastajaksi.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi jäsen Leonin ja varatarkastajaksi jäsen Nymanin.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566