Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/12

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Malmin peruskoulun johtokunnan asettaminen ja jäsenten sekä varajäsenten valinta

HEL 2016-006465 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa 1.8.2016 lukien Malmin peruskoulun johtokunnan sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajat:

 

Minna Autere

Jere Snellman

Maria Pajunen

Sanna Majava

Mikko Rekimies

Hodan Cabdule

Kati Snellman

Pia Kinnunen

Timo Tyynelä

Ly Nhoc Kiu

 

 

Opettajat:

 

Paul Henneberg

Hannu Komulainen

Juho Vehviläinen

Jukka Pajunen

 

 

Muu henkilökunta:

 

Seija Ginzboorg

Miia Törnblom

 

 

Puheenjohtaja

 

Kati Snellman

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Mikko Rekimies

 

 

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 20.1.2016 (§ 12), että Kotinummen ala-asteen koulu ja Ylä-Malmin peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 1.3.2016 (§ 17), että 1.8.2016 alkaen nykyisistä Kotinummen ala-asteen koulusta ja Ylä-Malmin peruskoulusta yhdistetyn koulun nimenä on Malmin peruskoulu.

Edellä esitetystä seuraa, että Kotinummen ala-asteen koulun johtokunta ja Ylä-Malmin peruskoulun johtokunta lakkaavat koulujen yhdistymisen johdosta ja 1.8.2016 toimintansa aloittavalle Malmin peruskoululle suomenkielisen jaoston tulee asettaa johtokunta ja valita siihen jäsenet sekä varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Huoltajaehdokkaiden nimeämiseksi on pidetty huoltajienkokous. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566