Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

NAL/3

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Aktiivipolku-opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen

HEL 2016-006408 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä Aktiivipolku-opintojen opetussuunnitelman ammatillisessa perustutkinnossa.

Esittelijä

linjanjohtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liitteet

1

Aktiivipolku-opintojen opetussuunnitelma 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

 

Otteensaaja

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu seuraavasti: ammatilliset tutkinnon osat 135 osp, yhteiset tutkinnon osat 35 osp ja vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp. Koulutuksen järjestäjä voi tarjota omia opintoja edellä mainittuihin tutkinnon osiin liittyen, kun niihin on laadittu osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti (Arvioinnin opas, Opetushallitus 2015:2).

Aktiivipolku-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoita aktiivisiksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se tarkoittaa opiskelijoiden osallistumista ja vaikuttamista eri tasoilla: oppilaitoksen toiminnassa, työelämässä, lähiympäristössä ja Helsingissä. Stadin ammattiopisto haluaa kannustaa opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen sisällyttämällä Aktiivipolku-opinnot osaksi ammatillisia perustutkintoja. Aktiivipolku-opintojen opetussuunnitelma luo raamit opiskelijoiden tavoitteelliselle osallisuustoiminnalle ja tarjoaa opiskelijoille opintoja yli toimipaikkarajojen.

Aktiivipolku-opinnot sopivat hyvin yhteisten tutkinnon osien valinnaisiksi osa-alueiksi ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Lisäksi Aktiivipolku-opintojen aikana hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa ammatillisiin opintoihin.

Aktiivipolku-opintojen osa-alueet ovat seuraavat: oppilaitoksen yhteisöllisyyden vahvistaminen (opiskelijakunnan hallituksessa toimiminen, tutor-toiminta, vertaissovittelu, projektien ja tapahtumien järjestäminen), yhteiskunnallinen vaikuttaminen (Ruuti-toiminta, yhdistys- tai muu järjestötoiminta), edunvalvonta ja päätöksenteko (oppilaitoksen työryhmät, toimikuntatyöskentely) sekä esiintyminen ja kilpailutoiminta.

Aktiivipolku-opintojen osa-alueita voidaan sisällyttää yhteisten tutkinnon valinnaisiin enintään 13 osp laajuisesti, vapaasti valittaviin enintään 10 osp ja ammatillisiin opintoihin enintään 15 osp. Opiskelija voi sisällyttää ammatilliseen perustutkintoon enintään 32 osp Aktiivipolku-opintoja.

Osa-alueet arvioidaan arvosanalla 1-3. Opiskelijan suorittamien osa-alueiden laajuus määräytyy oppimisen ja sen kautta hankitun osaamisen mukaisesti. Osa-alueen osat arvioidaan S = suoritettu tai T = täydennettävä.

Esittelijä

linjanjohtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liitteet

1

Aktiivipolku-opintojen opetussuunnitelma 2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

 

Otteensaaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566