Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/2

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Helsingin kaupungin suomenkielisen lisäopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma

HEL 2016-006655 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kaupungin suomenkielisen lisäopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman.

Käsittely

(Pöytäkirjanpitäjä on korjannut pöytäkirjaan muutoksenhakuosoituksen, po. oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta.)

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin lisäopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen lisäopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisista perusteista, joiden mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Lisäopetuksen opiskelijoiden opintojen suunnittelussa, opiskelusuunnitelmien laadinnassa sekä oppimisen arvioinnissa ja todistusarvosanojen antamisessa huomioidaan, että perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 siirrytään uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen porrastetusti. Paikallinen opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisten perusteiden pohjalta ja sen tulee olla hyväksytty ennen 1.8.2016.

Helsingin kaupungin lisäopetuksen opetussuunnitelma on yhteinen kaikille lisäopetusta järjestäville kouluille ja oppilaitoksille. Kuntakohtainen lisäopetuksen opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisen lisäopetuksen opetussuunnitelman pohjalta tiiviissä yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Opetussuunnitelmatyötä on koordinoinut lukuvuoden 2015–2016 aikana työryhmä, joka koostui lisäopetusta järjestävien koulujen ja oppilaitosten edustajista sekä opetusviraston asiantuntijoista. Työryhmä on ollut yhteinen suomen- ja ruotsinkieliselle opetukselle. Suomenkielinen lisäopetuksen opetussuunnitelma on pääosin yhtenevä ruotsinkielisen lisäopetuksen opetussuunnitelman kanssa.

Lisäopetus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Opetuksen lähtökohtana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt. Opetussuunnitelmauudistuksessa painotetaan opiskelijan etenemistä oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti, samalla yhteisöllisesti oppien. Yhteisöllinen oppiminen ja yksilöllisten oppimispolkujen toteuttaminen edellyttää koulujen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Helsingissä lisäopetusta järjestävät koulut ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä keskenään sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa, jotta opiskelijat voivat suorittaa oman opiskelusuunnitelmansa tavoitteiden mukaisesti joustavasti omia opintojaan. Lisäopetuksessa oppimisympäristönä on koko kaupunki, ei yksittäinen luokka tai koulu. Lisäopetuksen erityisenä tavoitteena on työelämäyhteistyö, nuoren uravalintaan ja jatko-opintoihin liittyvien edellytysten kehittäminen ja tukeminen sekä nuoren elämänhallintataitojen vahvistaminen.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin lisäopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566