Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/3

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Helsingin kaupungin suomenkielistä perusopetusta täydentävä oman äidinkielen opetussuunnitelma

HEL 2016-006759 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetusta täydentävän oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelman.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi

Liitteet

1

Perusopetusta täydentävän oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelma

2

Opetussuunnitelman liite 1. Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvaus 6. vuosiluokalla

3

Opetussuunnitelman liite 2. Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvaus 9. vuosiluokalla

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain 1.8.2016 alkaen. Paikallinen opetussuunnitelma laaditaan valtakunnallisten perusteiden pohjalta ja sen tulee olla hyväksytty ennen 1.8.2016.

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulujen opetussuunnitelmat löytyvät internetistä osoitteesta http://ops.edu.hel.fi

Perusopetusta täydentävää oman äidinkielen opetusta varten myönnetään ylimääräistä valtionavustusta opetusministeriön vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista antaman asetuksen (1777/2009) perusteella. Opetuslautakunta on kokouksessaan 27.10.2015 päättänyt oman äidinkielen, kotikielen ja ylläpitokielen opetuksen järjestämisen periaatteista Helsingissä (§ 7).

Perusopetusta täydentävänä ja oppilaalle vapaaehtoisena opetuksena oppilaan omaa äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai perheen kotikieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lisäksi oppilaan oman äidinkielen oppimäärän mukaan voivat opiskella ne suomen-, ruotsin- tai saamenkieliset oppilaat, jotka osallistuvat ulkomailla hankitun kielitaidon ylläpito-opetukseen. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävän perusopetusta täydentävän oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelma on laadittu kuntakohtaiseksi, sillä opetus järjestetään keskitetysti ja opetukseen osallistuvat oppilaat tulevat eri kouluilta. Opetussuunnitelma sisältää opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointia koskevat kriteerit. Oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelma on laadittu kaikille omana äidinkielenä opetettaville kielille yhteiseksi, koko perusopetuksen ajan annettavaa kahden vuosiviikkotunnin laajuista opetusta varten.

Esittelijä esittää, että Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetusta täydentävän oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelma hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi

Liitteet

1

Perusopetusta täydentävän oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelma

2

Opetussuunnitelman liite 1. Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvaus 6. vuosiluokalla

3

Opetussuunnitelman liite 2. Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen hyvän osaamisen kuvaus 9. vuosiluokalla

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566