Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/13

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Myllypuron peruskoulun johtokunnan asettaminen ja jäsenten sekä varajäsenten valinta

HEL 2016-006463 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa 1.8.2016 lukien Myllypuron peruskoulun johtokunnan sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajat:

 

Nina Huovilainen

Antti Vesin

Vesa Salmi

Dina Frolova

Lea Stranden

Jyrki Puolakka

Laura Seppälä-Sjamsi

Matti Raikunen

Alexandra Kainalainen-Andersson

Joni Maijala

 

 

Opettajat:

 

Arja Broms

Anitta Niemi-Havia

Pekka Hurjanen

Jaana Piipponen

 

 

Muu henkilökunta:

 

Pirjo Ylikulppi

Tarja Ahonen

 

 

Puheenjohtaja

 

Nina Huovilainen

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Vesa Salmi

 

 

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 (§ 279), että Myllypuron ala-asteen koulu ja Myllypuron yläasteen koulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 1.3.2016 (§ 16), että 1.8.2016 alkaen nykyisistä Myllypuron ala-asteen koulusta ja Myllypuron yläasteen koulusta yhdistetyn koulun nimenä on Myllypuron peruskoulu.

Edellä esitetystä seuraa, että Myllypuron ala-asteen koulun johtokunta ja Myllypuron yläasteen koulun johtokunta lakkaavat koulujen yhdistymisen johdosta ja 1.8.2016 toimintansa aloittavalle Myllypuron peruskoululle suomenkielisen jaoston tulee asettaa johtokunta ja valita siihen jäsenet sekä varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Huoltajaehdokkaiden nimeämiseksi on pidetty huoltajienkokous. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566