Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/11

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Kannelmäen peruskoulun johtokunnan asettaminen ja jäsenten sekä varajäsenten valinta

HEL 2016-006464 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa 1.8.2016 lukien Kannelmäen peruskoulun johtokunnan sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajat:

 

Maaria Eriksson

Taru Uotila

Suaad Onniselkä

Ari Forsberg

Kristian Haavisto

Susanna Ingström

Hanna Mäkelä

Heidi Juntunen

Nina Stranden

Sanna Timlin

 

 

Opettajat:

 

Saara Lehtinen

Irina Haahtela

Riitta Eisalo  

Lea Nuppola

 

 

Muu henkilökunta:

 

Marjo Männynsalo

Anneli Pukkila

 

 

Puheenjohtaja

 

Maaria Eriksson

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Suaad Onniselkä

 

 

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 20.1.2016 (§ 11), että Pelimannin ala-asteen koulu ja Kannelmäen peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 1.3.2016 (§ 15), että 1.8.2016 alkaen nykyisistä Pelimannin ala-asteen koulusta ja Kannelmäen peruskoulusta yhdistetyn koulun nimenä on Kannelmäen peruskoulu.

Edellä esitetystä seuraa, että Pelimannin ala-asteen koulun johtokunta ja Kannelmäen peruskoulun johtokunta lakkaavat koulujen yhdistymisen johdosta ja 1.8.2016 toimintansa aloittavalle Kannelmäen peruskoululle suomenkielisen jaoston tulee asettaa johtokunta ja valita siihen jäsenet sekä varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Huoltajaehdokkaiden nimeämiseksi on pidetty huoltajienkokous. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566