Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/16

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Suutarinkylän peruskoulun johtokunnan asettaminen ja jäsenten sekä varajäsenten valinta

HEL 2016-006461 T 00 00 02

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asettaa 1.8.2016 lukien Suutarinkylän peruskoulun johtokunnan sekä valita jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajat:

 

Jouni Iivari

Sampo Pennanen

Henna Lehtinen

Eija Pennanen

Anni Laine

Heli Nieminen

Laura Hyppönen

Helena Salomäki

Tomi Raitio

Marko Lilja

 

 

Opettajat:

 

Tiina Lepistö

Katriina Kivinen

Saara Martikainen

Pauli Nousiainen

 

 

Muu henkilökunta:

 

Mari Koskeva

Ritva Collanus

 

 

Puheenjohtaja

 

Jouni Iivari

 

 

 

Varapuheenjohtaja

 

Henna Lehtinen

 

 

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2015 (§ 156), että Töyrynummen ala-asteen koulu ja Suutarilan yläasteen koulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 27.10.2015 (§ 108), että 1.8.2016 alkaen nykyisistä Töyrynummen ala-asteen koulusta ja Suutarilan yläasteen koulusta yhdistetyn koulun nimenä on Suutarinkylän peruskoulu.

Edellä esitetystä seuraa, että Töyrynummen ala-asteen koulun johtokunta ja Suutarilan yläasteen koulun johtokunta lakkaavat koulujen yhdistymisen johdosta ja 1.8.2016 toimintansa aloittavalle Suutarinkylän peruskoululle suomenkielisen jaoston tulee asettaa johtokunta ja valita siihen jäsenet sekä varajäsenet ja nimetä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Huoltajaehdokkaiden nimeämiseksi on pidetty huoltajienkokous. Lisäksi opettajat ja muu henkilökunta ovat asettaneet keskuudestaan ehdokkaat.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566