Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/8

 

21.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Jakomäen peruskoulun tuetun erityisluokan lakkautus

HEL 2016-006877 T 12 01 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti lakkauttaa Jakomäen peruskoulun tuetun erityisluokan 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Pertti Joona, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86232

pertti.joona(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jakomäen peruskoulun tuetun erityisluokan oppilasmäärä tulevalle lukuvuodelle 2016-2017 jäi vähäiseksi, kun erityisen tuen oppilaiden opetusjärjestelyjä suunniteltiin lukuvuodeksi 2016-2017.

Kaupungin muiden koulujen, kuten Naulakallion erityiskoulun, Aleksis Kiven peruskoulun tuetun erityisluokan sekä Sophie Mannerheimin koulun tarjoama opetus riittää kattamaan tuettua erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden palvelut vuosiluokilla 7-9.

Esittelijä esittää Jakomäen peruskoulun tuetun luokan lakkauttamista 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Pertti Joona, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86232

pertti.joona(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, opetuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566