Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/3

 

16.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 152

Lukuvuoden 2015 - 2016 yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät 1. luokille

HEL 2014-013483 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kaupungin ylläpitämien suomenkielisten peruskoulujen 1. luokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2015–2016 seuraavasti:

Koulu

Yleisopetuksen oppilaat

joista painotetussa opetuksessa

Aleksis Kiven peruskoulu

39

 

Arabian peruskoulu

84

 

Eläintarhan ala-asteen koulu

62

32

Haagan peruskoulu

54

 

Hertsikan ala-asteen koulu

66

 

Herttoniemenrannan ala-asteen koulu

91

 

Hietakummun ala-asteen koulu

62

 

Hiidenkiven peruskoulu

67

 

Itäkeskuksen peruskoulu

28

 

Jakomäen peruskoulu

52

 

Kaisaniemen ala-asteen koulu

50

 

Kallion ala-asteen koulu

85

32

Kannelmäen alueen koulut yhteensä

132

 

Katajanokan ala-asteen koulu

33

 

Keinutien ala-asteen koulu

108

 

Konalan ala-asteen koulu

52

 

Kontulan ala-asteen koulu

60

 

Kotinummen ala-asteen koulu

37

 

Kulosaaren ala-asteen koulu

56

30

Käpylän alueen koulut yhteensä

192

64

Laajasalon peruskoulu

47

 

Laakavuoren ala-asteen koulu

37

 

Latokartanon peruskoulu

125

20

Lauttasaaren ala-asteen koulu

185

32

Länsi-Pasilan ala-asteen koulu

32

 

Maatullin ala-asteen koulu

73

 

Malminkartanon ala-asteen koulu

38

 

Maunulan ala-asteen koulu

133

64

Meilahden ala-asteen koulu

135

96

Mellunmäen ala-asteen koulu

36

 

Metsolan ala-asteen koulu

53

 

Munkkiniemen ala-asteen koulu

66

 

Munkkivuoren ala-asteen koulu

79

 

Myllypuron ala-asteen koulu

140

32

Oulunkylän ala-asteen koulu

109

 

Pakilan ala-asteen koulu

69

 

Paloheinän ala-asteen koulu

68

 

Pihkapuiston ala-asteen koulu

35

 

Pihlajamäen ja Pihlajiston alueen koulut yhteensä

154

 

Pikku Huopalahden ala-asteen koulu

50

 

Pitäjänmäen peruskoulu

40

 

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu

87

 

Poikkilaakson ala-asteen koulu

40

 

Porolahden peruskoulu

73

30

Puistolan alueen koulut yhteensä

154

 

Pukinmäen peruskoulu

69

 

Puotilan ala-asteen koulu

86

32

Ressun peruskoulu

52 

25

Roihuvuoren ala-asteen koulu

110

32

Ruoholahden ala-asteen koulu

68

 

Sakarinmäen peruskoulu

11

 

Santahaminan ala-asteen koulu

16

 

Siltamäen ala-asteen koulu

39

 

Snellmanin ala-asteen koulu

64

 

Soinisen koulu

25

 

Strömbergin ala-asteen koulu

33

 

Suomenlinnan ala-asteen koulu

9

 

Suutarilan ala-asteen koulu

33

 

Tahvonlahden ala-asteen koulu

38

 

Taivallahden peruskoulu

102

32

Tapanilan ala-asteen koulu

25

 

Tehtaankadun ala-asteen koulu

65

 

Torpparinmäen peruskoulu

40

 

Töyrynummen ala-asteen koulu

39

 

Töölön ala-asteen koulu

75

25

Vallilan ala-asteen koulu

74

 

Vartiokylän ala-asteen koulu

72

 

Vesalan ala-asteen koulu

93

 

Vuosaaren alueen koulut yhteensä

384

 

Ylä-Malmin peruskoulu

39

 

Yhteensä

5129

578

 

 

Enimmäisoppilasmäärästä riippumatta koulun 1. luokalla voivat aloittaa oppilaat, jotka asuvat koulun oppilaaksiottoalueella. Näissä tapauksissa koulun enimmäisoppilasmäärä voi siis ylittyä.

1. luokkien enimmäisoppilasmäärä on voimassa koko ala-asteen siten, että 1. luokalla määritelty ikäluokkaa koskeva enimmäisoppilasmäärä ei voi ylittyä luokilla 2–6. Oppilasmäärä voi kuitenkin ylittyä, jos koulun oppilaaksiottoalueelle muuttaa uusia oppilaita.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta, että enimmäisoppilasmäärää tarkistetaan, mikäli jaoston soveltuvuuskoeluokkia koskevat päätökset sitä edellyttävät.

Esittelijä

linjanjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koulujen ja alueellisesti tasapuolisen kehityksen turvaamiseksi kaupungin suomenkielisille peruskouluille on syytä määrittää enimmäisoppilasmäärät 1. luokille vastaavalla tavalla kuin yksityisille sopimuskouluille.

Opetustoimen johtosäännön 5 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan jaoston tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty, päättää oppilaaksioton perusteista ja sijoittamisen perusteista. Edelleen opetustoimen johtosäännön 5 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan jaoston tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty, päättää perusopetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Lukuvuoden 2015–2016 enimmäisoppilasmäärä 1. luokalle on laskettu siten, että perusjoukoksi on otettu 1. luokkien osalta vuonna 2008 syntyneet helsinkiläiset ilman ruotsinkielisiä. Väestömäärästä on ensin vähennetty erityisen tuen ja painotetun opetuksen oppilaiden osuus, joita oletetaan olevan samassa suhteessa kuin lukuvuonna 2014–2015. Näin saatuun oppilasmäärään on lisätty painotetun opetuksen oppilaspaikat lukuvuonna 2015–2016, jolloin on saatu yleisopetuksen enimmäisoppilasmäärä. Painotetun opetuksen oppilaspaikkoihin lasketaan mukaan soveltuvuuskokeen perusteella valittavien lisäksi kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus. Muutamassa koulussa enimmäismäärää on pienennetty koulun tilojen vuoksi.

Kannelmäen, Käpylän, Pihlajamäen ja Pihlajiston, Puistolan sekä Vuosaaren alueiden koulut muodostavat yhtenäiset oppilaaksiottoalueet ja niillä sijaitsevien koulujen enimmäisoppilasmäärät päätettiin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksessa 25.11.2014 (§ 141).

Opetusviraston perusopetuslinja tiedottaa asiasta Helsingin kaupungin ylläpitämille ala-asteen kouluille.

Päätöksellä ei ole välittömiä terveydellisiä vaikutuksia.

Esittelijä

linjanjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Hämeentie 11 A

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566