Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2017

1 (1)

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

POL/1

 

28.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Jakomäen sydän -hankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2017-003142 T 10 06 00

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä 28.2.2017 päivätyn Jakomäen sydän -hankkeen tarveselvityksen.

Esittelijän perustelut

Hanke

Tarveselvitys koskee Jakomäen alueen päivähoidon tilojen, koulutilojen, nuorisotoimen tilojen sekä liikuntatoimen tilojen muutostarpeita. Näille ehdotetaan rakennettavaksi uudet ja uudistetut tilat Jakomäen peruskoulun yläkoulun rakennuksen yhteyteen. Rakennus tulee muiden tilojen ohella sisältämään tilat Jakomäen peruskoululle, joka on luokka-asteet 1-9 käsittävä yhtenäinen suomenkielinen peruskoulu.

Tarveselvitys on laadittu työryhmässä, johon ovat kuuluneet kiinteistöviraston tilakeskus, varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto sekä neuvottelumenettelyllä hankkeen toteuttajaksi valittu allianssikumppani.

Suunnittelun kuluessa on tehty yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginkanslian ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

Palvelurakennus toteutetaan allianssihankkeena, jossa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit.

Helsingin kaupungin ja NCC-Optiplanin yhdessä muodostaman allianssin järjestämä arkkitehtuurikilpailu käynnistettiin 15.12.2016 ja se ratkeaa 28.4.2017 mennessä. Kilpailun kohteena on Jakomäen keskiosan aluesuunnitelma sekä alueella sijaitsevan uuden palvelurakennuksen rakennussuunnitelma. Arkkitehtuurikilpailun tuloksena selviää, minkälainen on jatkosuunnittelussa jalostettavan palvelurakennuksen kokonaisratkaisu. Kilpailun palkintolautakunnassa on mukana opetusviraston edustaja.

Allianssi tulee kehittämään arkkitehtuurikilpailun voittanutta suunnitelmaa toteutusta varten. Opetusvirasto tulee käyttäjähallintokuntana osallistumaan hankesuunnitteluun kuten normaalissa tilahankkeen suunnitteluprosessissa.

Aiemmat päätökset

Kiinteistölautakunta päätti 16.6.2016 hyväksyä Jakomäen keskiosan kehittämishankkeen allianssikumppaniksi tarjoajaryhmittymän NCC-Optiplan.

Alueellinen tarkastelu ja koulutilojen tarve

Tietokeskuksen laatiman väestöennusteen 2017–2026 mukaan Jakomäen peruskoulun oppilaaksiottoalueella oppilasmäärä kasvaa tasaisesti.

Koulun oppilasmäärä on (20.9.2016) ala-asteella 286 oppilasta ja yläasteella 118, yhteensä 404.

Suunniteltavaan rakennukseen sijoittuu Jakomäen peruskoulun toiminta kokonaisuudessaan. Koulutilat mitoitetaan 740 oppilaspaikan mukaan, oppilaspaikkoja käyttöasteella +10% on 814. Opettajia peruskoulussa on n. 55 ja lisäksi rehtori sekä apulaisrehtori.

Pitkän aikavälin väestönkasvuun ja ennakoimattomaan väestönkasvuun varaudutaan hankkeessa niin, että tontille varataan rakennuksen laajennusmahdollisuus.

Sijainti ja koulun nykyiset rakennukset

Jakomäen peruskoulu sijaitsee nykyisellä perusopetusalueelle A2 ”koillinen”, suurpiirissä 5 ”koillinen”, kaupunginosassa 41 (Jakomäki), korttelissa 41216.

Koulun lähellä sijaitsevat Jakomäen liikuntapuisto, leikkipuisto Jakomäki, Jakomäen ostoskeskus, kirkko ja kirjasto.

Alakoulun huonokuntoisesta rakennuksesta osoitteessa Huokotie 3 on tarkoitus luopua ja se on tarkoitus purkaa.

Yläkoulun rakennus osoitteessa Somerikkopolku 6 on valmistunut vuonna 1972. Rakennus on laajan teknisen ja toiminnallisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuksessa nykyisten liikuntatilojen alla sijaitsevien hiljattain peruskorjattujen uimahallitilojen säilyttäminen on ollut perusteena sille, että se on valittu hankkeessa kehitettäväksi rakennukseksi.

Arkkitehtuurikilpailussa kilpailijoille on annettu mahdollisuus esittää palvelurakennuksen ratkaisuksi joko nykyisen yläkoulun rakennuksen perusparannus ja laajennus tai pääosin uudisrakennus (jolloin yläkoulun rakennuksesta säilytettäisiin ainoastaan uimahalliosa ja hankkeeseen kuuluen peruskorjattava ja uudistettava uimahallin yläpuolinen liikuntasali).

Laajuus

Hankkeen kokonaislaajuus on 10 450 - 11 000 brm² ja huoneistoala n. 9 000 htm². Alustavan tilaohjelman mukainen koko rakennuksen hyötyala on n. 7 700 hym2 jakaantuen seuraavasti: päiväkoti ja leikkipuisto 1 549 hym², koulu 5 490 hym², liikuntapuisto (tukitilat) 265 hym² ja nuorisotilat 397 hym².

Suunnittelun lähtökohtia

Tavoitteena on rakentaa Jakomäkeen palvelurakennus, joka on yhteisöllinen ja yhteiskäyttöinen, kaupunkikuvaa rikastuttava, muuntojoustava sekä tilankäytöltään tehokas. Tavoitteena on rakennus, joka on viihtyisä, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, terveellinen ja turvallinen, sekä toimii joustavasti myös tulevaisuudessa.

Kaikkea suunnittelua koulutilojen osalta ohjaa pyrkimys uuden opetussuunnitelman mukaiseen avoimeen ja joustavaan oppimisympäristöön. Monikäyttöiset ja muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat erilaisten ja erikokoisten ryhmien toiminnan sekä vaikuttavat lasten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen.

Jakomäen ala-aste ja Jakomäen yläaste yhdistettiin yhtenäiseksi peruskouluksi vuonna 2009. Yhtenäisen peruskoulun toiminta yhdessä rakennuksessa tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista ja yhteisten tilojen rakentaminen muiden hallintokuntien kanssa parantaa koulun toimintamahdollisuuksia. Molemmat edellä mainitut seikat tehostavat tilankäyttöä.

Tavoitteena on myös tarjota alueen asukasyhdistyksille ja muulle kansalaistoiminnalle puitteet toiminnan järjestämiselle.

Rahoitussuunnitelma ja kustannukset

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2017–2026 sisältyy hanke Jakomäen peruskoulu (Somerikkopolku), peruskorjaus ja laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi sekä nuoriso- ja päiväkotitilojen rakentaminen.

Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on rakentamisohjelmassa varattu määrärahaa yhteensä 30,0 milj. euroa. Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2019–2020.

Arvio koko rakennuksen kokonaisvuokrasta on 173 000 euroa/kk, eli 2 076 000 euroa vuodessa. Vuokra on n. 19,20 euroa/m²/kk, mikä koostuu n. 15,40 euroa/m2 pääomavuokrasta ja 3,80 euroa/m2/kk ylläpitovuokrasta.

Vuokra (yhteensä 173 000 euroa/kk) jakaantuu eri käyttäjien kesken seuraavasti: päiväkoti ja leikkipuisto 35 000 euroa/kk, koulu 123 000 euroa/kk, liikuntapuisto (tukitilat) 6 000 euroa/kk ja nuorisotilat 9 000 euroa/kk.

Väistötilojen kustannukset eivät sisälly yllä mainittuun vuokra-arvioon.

Tilajärjestelyt pyritään toteuttamaan niin, että väistötilojen tarve jää mahdollisimman vähäiseksi. Välttämättömien väistötilajärjestelyjen aiheuttamat kustannukset otetaan huomioon lopullista vuokraa määritettäessä.

Yhteiskäyttötilojen täsmentyessä arvioidaan niiden vaikutus vuokraosuuksien jakaantumiseen.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Koulun arvioidut käynnistämiskustannukset uusissa tiloissa ovat n. 740 000 euroa sisältäen myös käsityön laitteet ja varusteet. Luku ei sisällä opetusviraston tietohallinnon hankintoja.

Vuosittaisiin toimintakustannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkilöstömenot, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat. Arvio vuotuisiksi toimintakustannuksiksi, jotka kasvavat vuosittain koulun oppilasmäärän kasvaessa, on 5,5 miljoonaa euroa (arviolta vuonna 2023, kun tilat ovat tehokkaassa käytössä). Toimintakustannukset eivät hankkeen johdosta nouse, vaan kasvu johtuu toiminnan laajenemisesta. Usean hallintokunnan yhteinen tilahanke ja koulun toiminta yhdessä rakennuksessa on toimintakustannuksiltaankin taloudellinen ratkaisu.

Arvio hankkeen toteuttamisen aiheuttamista muuttokustannuksista koululle on 30 000 euroa ja siivouskustannuksista 20 000 euroa.

Terveysvaikutukset

Hankkeen toteuduttua Jakomäen peruskoulussa opiskellaan yhdessä suuressa nykyaikaisessa koulurakennuksessa, terveissä oppimisen tiloissa. Alakoulun oppilaat siirtyvät pysyvästi pois vanhasta huonokuntoisesta ala-asteen rakennuksesta. Näin hankkeella on huomattavia sosiaalisia, henkisiä ja terveydellisiä vaikutuksia.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Jakomäen Sydän Tarveselvitys Liitteineen 28 2 2017.pdf

2

Jakomäen sydän arkkitehtuurikutsukilpailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

opetusvirasto@hel.fi

www.edu.hel.fi

+358 9 310 86390

 

FI02012566