Helsingin kaupunki

 

 

 

Liikuntalautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 26.3.2015 klo 16.00

Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Liikuntajohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Jätkäsaaren liikuntapuiston asemakaavasta (nro 12277) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro. 12277 kartta, päivätty 24.2.2015

2

Havainnekuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12277 selostus, päivätty 24.2.2015, päivitetty Kslk:n 24.2.2015 päätöksen mukaiseksi

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Kohdassa 7 muutetaan sana "suotavaa" "välttämättömäksi": Arkiliikunnan edistäminen kaavoituksen keinoin on välttämätöntä.  Koko kappaleen loppuosa virkkeestä lähtien siirretään kohtaan "Liikuntapalvelut ja arkiliikkuminen".

Liitteet

1

Yleiskaavaehdotuksen selostus, 5.11.2014

2

Yleiskaavaehdotuksen kartta, 27.10.2014

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Oikaisuvaatimus koskien liikuntajohtajan päätöstä liittyen polkupyörän vahingoittumisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Liikuntaviraston ulkopuolisille toimijoille vuokrattavien alueiden vuokraehdot ja periaatteet pdf html

 

Päätös
Pöydälle
Liikuntalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Liikuntatoimen toimintakertomus 2014 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Liikuntatoimen toimintakertomus 2014

2

Tilinpäätös

 

9

Liikuntatoimen vuoden 2015 irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Liikuntatoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2016-2018 laatimisohjeet pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio-sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 - 2018 laatimisohjeet

 

Ulkoliikuntapalvelut

1

Maailma kylässä -festivaali Kaisaniemenkentällä 23. - 24.5.2015, maanhaltijansuostumus ja anniskeluluvan puolto/ Kepa ry pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hakemus

2

Hakemuksen liite

 

2

Heteniityn pallokentän maa-alueen vuokraaminen Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos

2

Vuokra-alueen kartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n Heteniityn pallokentän tekonurmihanketta koskevasta lainahakemuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Lainahakemus, Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy

2

Lainahakemus, Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy, ei julkinen

3

Hakemuksen liitteet

4

Hakemuksen liitteet, ei julkinen

 

4

Laajasalon liikuntapuiston kenttäalueen vuokraaminen Laajasalon palloseura LPS ry:lle perustettavan yhtiön nimiin pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuokrasopimusluonnos

2

Vuokra-alueen kartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Laajasalon Palloseura r.y.:n Laajasalon liikuntapuiston jalkapallokentän tekonurmihanketta koskevasta lainahakemuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Lainahakemus, Laajasalon Palloseura ry

2

Lainahakemus, Laajasalon Palloseura ry, ei julkinen

3

Hakemuksen liite, Yhdistysrekisteriote

4

Hakemuksen liite, Yhdistysrekisteriote, ei julkinen

5

Laajasalon liikuntapuiston kehittämishanke

6

Laajasalon liikuntapuiston kehittämishanke, ei julkinen

 

Merelliset palvelut

1

Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Ahola, Riku

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja yritykset.

Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea pitkin.

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden nousun kokonaan.

Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.

Lippoamisen, kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.

Muita loivemmasta nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä.


Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä.Käsittely

- Vastaehdotus 1
Ahola Riku + Lampela Seppo
Vastaehdotus: Ahola, Riku


Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja yritykset.

Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea pitkin.

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden nousun kokonaan.

Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.

Lippoamisen, kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.

Muita loivemmasta nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä.


Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä.- Vastaehdotus 1
Lyytinen Joonas + Muhonen Sallamaari
Aholan vastaesityksen mukaan, paitsi:

Lisätään ennen otsikkoa "Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen" lause:

Mikäli selvitysten nojalla ei padon purkamiselle löydy pakottavia esteitä, tulee pato purkaa.

Ja uusi kappale:

Kulttuurihistorialliset arvot

Mahdollinen padon purkaminen ei vaikuttaisi oleellisesti alueen kulttuurihistorialliseen miljööseen, koska sekä vesivoimalaitosrakennuksen ulkoasu sekä Kuninkaankartanon saaren rakennukset säilyisivät nykyisessä muodossaan. Padon purkamista selvitettäessä voidaan myös harkita osittaista ratkaisua, jossa patoon avataan vain aukko joen vapaata virtaamista varten jos se kulttuurihistoriallisista syistä katsotaan tarpeelliseksi.

- Vastaehdotus 1
Hämäläinen-Bister Riitta + Järvinen Jukka
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen aiheuttamat kokonaisvaikutukset tulee selvittää tarkasti. Erityisesti Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kalataloudelliset- ja suojelulliset sekä elinkeinotoimintaan liittyvät selvitykset ja suojelupäätökset tulevat olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty vaelluskelpoiseksi poistamalla sekä ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja yritykset.

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesänvanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 -5 vuoden kuluttua istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan Vantaanjokeen, sillä itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä ja läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden nousun kokonaan. Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava. Lippoamisen, kuten koko muunkin kalastusharrastuksen sekä –matkailuelinkeinolle koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta Vantaanjokeen osan vimmoista onnistuessakin. Toutainta esiintyy istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. Muita loivemmasta nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia lähtökohtana eri vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita ankeriaita, vesiturbiinien murskaamana, on tavattu voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Uutena asiana voimalan suhteen ovat Vantaanjoesta keväisin vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten määrää ja aikaa, jolloin vaellus mereen tapahtuu. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä.

Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä myös tämä asia on selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella saattaa olla vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön.

Voimalaitos rakennusten ja patomuuriin littyvät suojelupäätökset on myös ensisijaisia selvitämisasioita.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ahola Riku
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Lyytinen Joonas
JAA: 7, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Ruhala Heidi, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Lampela Seppo
EI: Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ahola Riku
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Hämäläinen-Bister Riitta
JAA: 7, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Ruhala Heidi, Laaksonen Heimo, Lampela Seppo, Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari
EI: Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka

3 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Ahola Riku
JAA: 0, EI: 9, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
EI: Ahola Riku, Borgarsdottir Sandelin Silja, Ruhala Heidi, Hämäläinen-Bister Riitta, Järvinen Jukka, Laaksonen Heimo, Lampela Seppo, Lyytinen Joonas, Muhonen Sallamaari

 

Puheenjohtaja

1

Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Liikuntajohtaja

11

Viraston tiedotuksia pdf html

 

 

 

Helsingissä 26.03.2015

Essi Eranka, viestintäpäällikkö

puhelin 310 74342

essi.eranka@hel.fi