Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/2

 

11.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 81

HEL 2016-005736 T 10 01 01 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti muuttaa liikuntajohtajan 25.6.2014, 27 § Mocco Oy:n (Y-2289824-5) kanssa Munkkiniemen kaupunginosassa Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevasta seikkailurata-alueesta ajalle 1.7.2014 - 30.6.2020 solmittua vuokrasopimusta, siten että korvaava vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.7.2016 - 30.6.2026. Vuokrattavan maa-alueen koko on 3 297 neliömetriä. Liikuntalautakunta myöntää samalla 39 991 neliömetrin suuruiseen metsäalueeseen käyttöoikeuden vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisti.

Mocco Oy on ilmoittanut, että vuokrasopimus tulisi siirtää Seikkailupuisto Zippy Oy:n (Y-tunnus 2658419-8) nimiin. Mocco Oy:n ja Seikkailupuisto Zippy Oy:n vastuuhenkilöt ovat samat. Mocco Oy ja liikuntavirasto ovat todenneet yhteisin sopimuksin vuokrasopimuksen päättyväksi 30.6.2016. Liikuntavirasto ja Seikkailupuisto Zippy Oy solmivat uuden vuokrasopimuksen sen mukaisine ehtoineen.

Korvaava vuokrasopimus solmitaan seuraavin ehdoin:

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 vuosikeskiarvon pistelukua 1906 on 3 666,19 euroa.

Täysimääräinen vuosivuokra määritetään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 192,35 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Petri Angelvuo, ulkoilupäällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi