Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/14

 

11.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 23.03.2017 § 75

HEL 2017-003004 T 02 05 01 00

Päätös

Lautakunta päätti myöntää tilankäyttöavustusta yhteensä 274 liikuntaseuralle ja eläkeläis- ja erityisryhmälle, yhteensä 4 439 000 euroa liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Lautakunta päättää, että tilankäyttöavustus maksetaan liikuntaseuroille ja eläkeläis- ja erityisryhmille kokonaisuudessaan välittömästi tilankäyttöavustuksen jakamista koskevan päätöksen jälkeen, mikäli avustuksen suuruus on pienempi kuin 100 000 euroa ja kahdessa erässä, mikäli tilankäyttöavustuksen suuruus on 100 000 euroa tai enemmän. Tällöin puolet avustuksesta maksetaan välittömästi päätöksen jälkeen ja puolet kesäkuussa.

Tilankäyttöavustus myönnetään seuraavin ehdoin (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154):

Liikuntaseura ja eläkeläis- ja erityisryhmä voi saada liikuntaviraston ulkopuolisiin tiloihin tilankäyttöavustusta vain, jos se täyttää avustuskelpoisuuden ehdot ja on jättänyt hakemuksen määräaikaan mennessä. Avustuskelpoisuus on käsitelty tässä kokouksessa.

Avustuksen enimmäismäärä ei voi ylittää haetun tilankäyttöavustuksen euromäärää.

Yhdistyksen maksamat vuokrat voidaan hyväksyä ainoastaan niiltä säännöllisiltä harjoitustunneilta, jotka ovat ohjattuja ja ryhmissä on vähintään neljä harjoittelijaa.

Yhdistyksen itselleen vuokraamassa tai yhdistyksen itse hallinnoimassa liikuntatilassa otetaan huomioon yhdistyksen itsensä säännölliseen harjoitustoimintaan käyttämät tilavuorot sekä huomioidaan vähentävästi muille käyttäjille myytyjen vuorojen tulot.

Tilankäyttöavustus kohdennetaan käytettäväksi tilavuokrista aiheutuvien kustannusten maksamiseen (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154).

Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai henkilökohtaisina avustuksina jäsenille.

Tilankäyttöavustuksen määrästä vähennetään seuran samaan toimintaan muilta kaupungin hallintokunnilta tai muulta julkiselta taholta saama tuki.

Avustus on palautettava, jos kaupungin toinen hallintokunta tai muu julkinen taho on myöntänyt avustuksen saajalle avustusta samaan tarkoitukseen tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellistä tietoa tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta koskevissa asioissa.

Talous ja hallinto on avustettavissa seuroissa järjestettävä voimassa olevien lakien mukaan. Kirjanpidossa on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, jolla mahdollistetaan avustusten käytön seuraaminen kirjanpidosta. Helsingin kaupungin tarkastusviraston ja liikuntaviraston edustajille tai liikuntaviraston valitsemalla edustajalla on oikeus milloin tahansa tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja järjestetty toiminta avustuksen käytön selvittämiseksi.

Kaupungilla on oikeus välittää kuntalaisille tietoa avustuksensaajan järjestämästä liikuntatoiminnasta. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan edellisen vuoden avustuksen käytöstä liikuntalautakunnalle kirjallisen selostuksensa uuden avustushakemuksen ohessa. Ellei avustuksensaaja hae avustusta seuraavalle vuodelle, tulee avustuksen käytöstä raportoida muutoin.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille myönnetyistä toiminta-avustuksista vähennetään korkoineen liikuntaviraston ja opetusviraston sekä Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön, Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n saatavat, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esimerkiksi vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta, kaupunginhallituksen 12.12.2011 § 1126 hyväksymän pysyväisohjeen Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet mukaisesti. Lautakunta päätti edelleen, että liikuntaseuroilta sekä eläkeläis- ja erityisryhmiltä perittävät opetusviraston ja kaupunkikonsernin saatavat vähennetään toiminta-avustuksista sen jälkeen, kun liikuntaviraston omat saatavat korkoineen on niistä vähennetty.

Käsittely

23.03.2017 Ehdotuksen mukaan

Liikuntalautakunta päätti todeta, etteivät jäsen Joonas Lyytinen ja liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi