Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/13

 

11.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 23.03.2017 § 74

HEL 2017-003001 T 02 05 01 00

Päätös

Lautakunta päätti myöntää liikuntatoimen varsinaista toiminta-avustusta 317 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja eritysryhmälle yhteensä 2 000 000 euroa liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Lautakunta päättää, että toiminta-avustukset maksetaan kokonaisuudessaan liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille välittömästi toiminta-avustuksen jakamista koskevan päätöksen jälkeen.

Toiminta-avustus myönnetään seuraavin ehdoin (liikuntalautakunta 17.11.2016 § 154):

Yhdistys voi saada toiminta-avustusta vain, jos se täyttää avustuskelpoisuuden ehdot ja se on jättänyt hakemuksen määräaikaan mennessä. Avustuskelpoisuuden myöntäminen on käsitelty tämän kokouksen edellisessä kohdassa.

Toiminta-avustus on yleisavustusluonteista avustusta, jonka kohdentamisesta seura saa itse päättää. Toiminta-avustusta ei saa kuitenkaan käyttää varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuuden tai muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäämiseen. Avustusta ei saa jakaa edelleen muille yhteisöille tai henkilökohtaisina avustuksina jäsenille, vaan se on tarkoitettu seuran toimintaan yleisesti. Eläkeläis- ja erityisryhmien avustus on kohdennettua avustusta, joka tulee käyttää ainoastaan liikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Toiminta-avustuksen määrästä vähennetään seuran samaan toimintaan muilta kaupungin hallintokunnilta tai muulta julkiselta taholta saama tuki.

Avustus on palautettava, jos kaupungin toinen hallintokunta tai muu julkinen taho on myöntänyt avustuksen saajalle avustusta samaan tarkoitukseen tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellistä tietoa tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta koskevissa asioissa.

Talous ja hallinto on avustettavissa seuroissa järjestettävä voimassa olevien lakien mukaan. Kirjanpidossa on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, jolla mahdollistetaan avustusten käytön seuraaminen kirjanpidosta. Helsingin kaupungin tarkastusviraston ja liikuntaviraston edustajille tai liikuntaviraston valitsemalla edustajalla on oikeus milloin tahansa tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja järjestetty toiminta avustuksen käytön selvittämiseksi.

Kaupungilla on oikeus välittää kuntalaisille tietoa avustuksensaajan järjestämästä liikuntatoiminnasta. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan edellisen vuoden avustuksen käytöstä liikuntalautakunnalle kirjallisen selostuksensa uuden avustushakemuksen ohessa. Ellei avustuksensaaja hae avustusta seuraavalle vuodelle, tulee avustuksen käytöstä raportoida muutoin.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille myönnetyistä toiminta-avustuksista vähennetään korkoineen liikuntaviraston ja opetusviraston sekä Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön, Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n saatavat, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esimerkiksi vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta, kaupunginhallituksen 12.12.2011 § 1126 hyväksymän pysyväisohjeen Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet mukaisesti. Lautakunta päätti edelleen, että liikuntaseuroilta sekä eläkeläis- ja erityisryhmiltä perittävät opetusviraston ja kaupunkikonsernin saatavat vähennetään toiminta-avustuksista sen jälkeen, kun liikuntaviraston omat saatavat korkoineen on niistä vähennetty.

Käsittely

23.03.2017 Ehdotuksen mukaan

Liikuntalautakunta päätti todeta, etteivät jäsen Joonas Lyytinen ja liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi