Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/4

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 23.03.2017 § 68

HEL 2017-003013 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

23.03.2017 Palautettiin

Liikuntalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Jäsen Riitta Hämäläinen-Bister ehdotti puheenjohtaja Riku Aholan kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi