Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/6

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntavirasto Liikuntajohtaja 07.03.2017 § 16

HEL 2016-012688 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hylätä vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

********** on 17.11.2016 toimittanut Helsingin kaupungin liikuntavirastolle (jäljempänä liikuntavirasto) hakemuksen, jossa hän vaatii liikuntavirastoa korvaamaan sukellustyöstä ja liikennöin keskeytymisestä hakijalle aiheutuneen vahingon. Sompasaaren laiturissa on 27.6.2016 hakijan omistaman ********** potkureihin juuttunut uponneen aluksen (hylky) köysi.

Lastausta suorittavan aluksen potkureihin on 27.6.2016 juuttunut laituriin aiemmin uponneen purjealuksen köysi Sompasaaressa. Köyden juuttuminen on aiheuttanut hakijan aluksen moottoreiden pysähtymisen. Paikalla on välittömästi tapahtuman jälkeen käynyt Pelastuslaitoksen yksikkö tarkastamassa tilanteen ja poistamassa potkuriin sotkeutunutta köyttä. Loput köydestä on 28.6.2016 poistettu. Sukellustyöstä ja liikennöin keskeytymisestä on hakijalle aiheutunut vahinko.

Sompasaaren laituriin on 10.8.2015 uponnut purjealus. Alus on ollut luvattomasti kiinnettynä kyseiseen laituriin. Pelastuslaitos on välittömästi uppoamisen jälkeen asentanut aluksen ympärille öljyntorjuntapuomin.

Vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen 9 §:n mukaan jos kulkuväylään tai muulle vesiliikennealueelle uponnut alus, aluksen osa tai tavara on vaarallinen tai haitallinen merenkululle tai veneilylle, on aluksen omistajan tai sen, jonka hallinnassa alus tai tavara oli, niin pian kuin mahdollista poistettava uponnut esine.

Vesilain 13 luvun 4 §:n mukaan jollei merilaista muuta johdu, aluksen omistaja vastaa vesistössä kulkemisesta aiheutuneen edunmenetyksen korvaamisesta, jos edunmenetys on aiheutunut tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä.

Merilain 7 luvun 1 §:n mukaan laivanisäntä on, jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä, vastuussa vahingosta, jonka aluksen päällikkö, laivaväki, luotsi tai joku muu laivaväkeen kuulumaton henkilö, joka laivanisännän tai päällikön toimeksiannosta työskentelee aluksen lukuun, on toimessa tekemällään virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttanut.

Liikuntavirasto ei edellä mainituin perustein ole vastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta. Liikuntavirasto katsoo, ettei se ole velvollinen suorittamaan asiassa hakijalle mitään vahingonkorvausta. Näin olleen hakijan vahingonkorvaushakemus tulee hylätä.

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 29601

greta.hamalainen(a)hel.fi