Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/1

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.03.2017 § 286

HEL 2016-014327 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevalta Kurkimäen liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn noin 9 232 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-047-9904-0001).

Vuokra-alueeseen sisältyy 1 978 m²:n kokoinen viheralue, jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla. Aluetta ei voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 7 254 m²:n pohjalta.

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 5 184,30 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu = 100" pistelukua 100 vastaavaa 272,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 14

HEL 2016-014327 T 10 01 01 02

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevalta Kurkimäen liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn noin 9 232 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-047-9904-0001).

Vuokra-alueeseen sisältyy 1 978 m²:n kokoinen viheralue, jonka ylläpito on vuokralaisen vastuulla. Aluetta ei voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 7 254 m²:n pohjalta.

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 5 184,30 euroa. Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu = 100" pistelukua 100 vastaavaa 272,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi