Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/3

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.03.2017 § 164

HEL 2016-012659 T 00 00 03

Hankenumero 5264_116

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Talvipyöräily on keskeinen osa kaupungin määrätietoista pyöräliikenteen edistämistä. Talvipyöräilyn houkuttelevuuteen vaikuttaa merkittävästi luottamus turvallista matkantekoa kohtaan. Innostus talvipyöräilyä kohtaan hiipuu helposti, jos kohtaa ennakoimattomia ongelmia matkan varrella. Tyypillisiä ongelmia ovat heikko talvikunnossapito tai renkaan puhkeaminen, joka talvella sepelin vuoksi on kesäaikaa huomattavasti yleisempää. Helsingin kaupunki onkin ryhtynyt kehittämään vaihtoehtoisia talvihoidon menetelmiä.

Talvella pyöräliikenteen reitit saattavat käyttää samaa puistokäytävää kuin latuverkosto. Kyseiset yhteydet esimerkiksi Keskuspuistossa merkitään usein "ei talvihoitoa" -lisäkilvellä. Pyörä- ja jalankulkureitti voi kulkea ladun kanssa vierekkäin esimerkiksi niin, että latu on pientareella.

Latupohja ei yleensä kestä pyörällä ajamista tai kävelyä, ja renkaan jäljet häiritsevät hiihtäjiä. Latupohja on usein liian pehmeä miellyttävään etenemiseen pyörällä. Myös hiihdon kannalta on tärkeää, että pyöräliikenteelle ja jalankululle voidaan tarjota vaihtoehtoinen rinnakkainen yhteys. Etenkin Keskuspuistossa reitistöjen päällekkäisyys on kuitenkin yleistä. Vaikein esimerkki lienee juuri keskuspuiston pohjoisen osan poikittainen pyöräliikenteen pääreitti, jolle ei ole tarjolla korvaavaa reittiä.

Lumen määrä ja lumisen ajan pituus vaihtelevat Helsingissä suuresti. Eräillä osuuksilla pyöräliikenteen reittiä talvella on yritetty ohjata talvisin vaihtoehtoista reittiä opasteiden avulla. Vaihtoehtoisten talvireittien tarjoaminen pyöräliikenteelle ei tunnu mielekkäältä, koska talvikelien kestoa on vaikea ennakoida. Vähälumiseen aikaan maa saattaa olla jäinen pitkiäkin aikoja. Yksi haaste on, ettei talvihoitoa ole eikä liukkautta torjuta lumettomana aikana. Silloin puistokäytävää ei voida käyttää hiihtoon, mutta talvihoidon puuttuessa jäisyys saattaa tehdä reiteistä lähes käyttökelvottomia myös muille kulkumuodoille.

Pyöräliikenteen määrät talvikuukausina ovat kasvussa. Talven pyöräilymääriin vaikuttavat lumisuuden ja talvihoidon lisäksi mm. yleinen pyöräliikenteen suosion kasvu ja välinekehitys. Talvipyöräilyssä on vielä paljon kasvupotentiaalia. Kaupunki voi vaikuttaa kausivaihteluun merkittävimmin talvihoitoa kehittämällä. Talvipyöräilyn keskeisiä elementtejä on luottamus siihen, että päivittäinen matkanteko sujuu vaivatta. Jaetut hiihdon ja pyöräilyn osuudet ovat ristiriidassa tavoitteen kanssa. Toisaalta Helsingin kattava ja laadukas latuverkko suurkaupungin sydämessä - aina silloin kun lunta riittää - on kansainvälisellä mittapuullakin mitattuna hyvinvoinnin edistämiskeino.

Kuninkaantammentie on itäosaltaan merkitty asemakaavassa ulkoilutieksi ja länsiosaltaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi alueen osaksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto hyväksyi 13.12.2016 Pyöräliikenteen tavoiteverkon esikaupunkialueille ohjeellisesti jatkosuunnittelussa noudatettavaksi. Kuninkaantammentie on osoitettu verkolla pääreitiksi. Yleensä pääreitit ovat ympärivuotisesti hoidettuja, mutta esimerkiksi latuverkoston jatkuvuuden turvaamiseksi poikkeuksiakin toistaiseksi esiintyy.

Tarve ympärivuotisesta pyöräily-yhteydestä Kuninkaantammentiellä on ilmeinen. Vain yhden reitin käyttötarkoituksen muuttaminen ei kuitenkaan ole mielekästä erillisenä toimenpiteenä.  Latuverkon ja pyöräreittien ongelmakohdat tullaan selvittämään laajempana kokonaisuutena yhteistyössä kaupungin liikunta- ja liikenne- ja maisemasuunnittelusta vastaavien toimielinten kesken. Työn tavoitteena on saada nykyistä paremmat pyöräreitit talvikunnossapidon piiriin ilman, että latuverkoston monipuolisuus tai katkottomuus samalla heikkenevät.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Leena Silfverberg, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 45

HEL 2016-012659 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta kannattaa valtuustoaloitteessa esitettyä ympärivuotista kävely- ja pyöräilyreittiä Kuninkaantammentielle ja esittää, että liikuntaviraston vetovastuulla tulee muutoksista laatia suunnitelma, jossa otetaan huomioon kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarpeiden lisäksi myös hiihtäjien tarpeet sekä luonnonsuojelunäkökohdat.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Kaarina Heikkonen, kaupunkiekologi, puhelin: +358 9 310 31581

kaarina.heikkonen(a)hel.fi