Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/5

 

11.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntavirasto Liikuntajohtaja 07.03.2017 § 12

HEL 2016-011620 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hylätä hakijan vahingonkorvaushakemuksen koskien esinevahinkoa.

Päätöksen perustelut

********** on 25.10.2016 toimittanut Helsingin kaupungin liikuntavirastolle (jäljempänä liikuntavirasto) hakemuksen, jossa hän vaatii liikuntavirastoa korvaamaan hänelle aiheutuneen esinevahingon. Hakijan mukaan Jätkäsaaren talvisäilytysalueella on hävinnyt puuveneen tarvikkeet. Hakija on 16.10.2016 huomannut tavaroiden katoamisen.

Liikuntaviraston selvityksen mukaan Jätkäsaaren talvisäilytysaluetta pienennettiin kesällä 2016, koska alueella aloitettiin tulevan katualueen esirakentamistyöt. Liikuntavirasto tiedotti kesäkuussa 2016 asiasta asiakkaitaan kirjeitse ja Jätkäsaaren talvisäilytysalueen ilmoitustaululla, aidassa ja portilla sekä Helsingin venepaikkojen Facebook-sivulla. Kirjeessä kerrottiin, että rakentamisen alle jäävät veneet/materiaalit/trailerit siivotaan pois tai takavarikoidaan. Lisäksi kirjeessä todettiin, että asia koskee myös kesätelakointia ja trailereiden kesäsäilytystä.

Liikuntavirasto siirsi Jätkäsaaren talvisäilytysalueelta hyväkuntoiseksi luokitellun materiaalin uudelle alueelle. Roskat ja romu vietiin alueelta pois.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvaukseen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Liikuntavirasto on asianmukaisesti ilmoittanut Jätkäsaaren venepaikkojen asiakkaille, että Jätkäsaaren talvisäilytysalue pienenee ja pyytänyt asiakkaita siirtämään pois veneet/tarvikkeet/trailerit uudelle alueelle. Liikuntavirasto on huolehtinut asianmukaisesti ilmoittamisesta, eikä liikuntavirasto näin ollen ole vastuussa hakijalle Jätkäsaaren talvisäilytysalueella aiheutuneen esinevahingon korvaamisesta.

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 29601

greta.hamalainen(a)hel.fi