Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/2

 

2.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 125

HEL 2016-012564 T 10 01 01 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata POHU Areena Oy:lle Helsingin kaupungin 29. Haagan kaupunginosassa sijaitsevalta Lassilan liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 597,5 m²:n suuruisen maa-alueen (kiinteistötunnus 91-29-9904-1) liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 6 183,10 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra  määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 324,40 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 164

HEL 2016-012564 T 10 01 01 03

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata POHU Areena Oy:lle Helsingin kaupungin 29. Haagan kaupunginosassa sijaitsevalta Lassilan liikuntapuiston alueelta karttaliitteeseen merkityn 7 597,5 m²:n suuruisen maa-alueen (kiinteistötunnus 91-29-9904-1) liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 6 183,10 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra  määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 324,40 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi