Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/1

 

2.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2017 § 126

HEL 2016-011672 T 10 01 01 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin 39. Tapaninkylän kaupunginosassa sijaitsevalta Tapanilan urheilukenttä-alueelta karttaliitteeseen merkityn 21 196 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-39-9904-5) liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 9 273,60 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 486,55 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2
Mikäli vuokralainen rakentaa tekonurmikentän ympärille 2-rataisen juoksuradan, joka on yleisessä käytössä, huomioidaan sen rakentamisen kustannukset tulevissa vuokrissa.

3
Vuokralaisella on oikeus myöhemmin sovittavasti rakentaa huoltorakennus kaavassa osoitetulle ja liitekarttaan merkitylle rakennusalan osalle kaavan salliman rakennusoikeuden rajoissa. Kaava sallii 350 k-m²:n suuruisen rakennuksen. Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Huoltorakennuksen toteutusvaiheessa vuokra määritellään voimassa olevien vuokrausperusteiden mukaan. Huoltorakennuksen rakentamisen toteutuessa tehdään tämän päätöksen nojalla erillinen vuokrasopimus, joka on voimassa enintään 31.12.2032 saakka.

4
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 163

HEL 2016-011672 T 10 01 01 03

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin 39. Tapaninkylän kaupunginosassa sijaitsevalta Tapanilan urheilukenttä-alueelta karttaliitteeseen merkityn 21 196 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-39-9904-5) liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiarvon pistelukua 1906 on 9 273,60 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 486,55 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2
Mikäli vuokralainen rakentaa tekonurmikentän ympärille 2-rataisen juoksuradan, joka on yleisessä käytössä, huomioidaan sen rakentamisen kustannukset tulevissa vuokrissa.

3
Vuokralaisella on oikeus myöhemmin sovittavasti rakentaa huoltorakennus kaavassa osoitetulle ja liitekarttaan merkitylle rakennusalan osalle kaavan salliman rakennusoikeuden rajoissa. Kaava sallii 350 k-m²:n suuruisen rakennuksen. Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Huoltorakennuksen toteutusvaiheessa vuokra määritellään voimassa olevien vuokrausperusteiden mukaan. Huoltorakennuksen rakentamisen toteutuessa tehdään tämän päätöksen nojalla erillinen vuokrasopimus, joka on voimassa enintään 31.12.2032 saakka.

4
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi