Helsingin kaupunki

Esityslista

2/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/4

 

9.2.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 16.06.2016 § 92

HEL 2016-005170 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Urheiluhallit Oy:n lainahakemusta:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Urheiluhallit Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 4 120 000 euron suuruinen laina Töölön Urheilutalon peruskorjausta varten. Lisäksi lautakunta puoltaa kaupungin takauksen myöntämistä rahoituslaitoksilta haettaville lainoille (6 180 000 euroa).

Hakijan mukaan Töölön Urheilutalon tilat ja talotekniikka ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttöikänsä päässä ja energiataloudellisesti vanhentuneita. Tilat vaativat myös nykyaikaistamista ja pienehköä laajentamista. Peruskorjauksen yhteydessä on näin mahdollista toteuttaa toiminnallisia parannuksia ja lisätä huomattavasti liikuntapalvelujen tarjontaa.

Töölön Urheilutaloa on viimeksi laajemmin peruskorjattu v. 1989 - 1990. Tulevalla peruskorjauksella pyritään rauhoittamaan kuntouintiallas varsinaiseen käyttötarkoitukseensa jakamalla nykyinen lasten- / opetusallas kahteen osaan ja sijoittamalla tällä hetkellä kuntouintialtaassa olevat hierontalaitteet uuteen monitoimialtaaseen. Lisäksi rakennetaan pienten lasten kahluuallas. Palloiluhalliin rakennetaan välipohja, jolloin saadaan huomattavasti lisää uutta liikuntatilaa. Tila jaetaan siten, että alempaan tasoon sijoitetaan kuntosali ja ylempään tasoon saadaan uutta ohjatun liikunnan tilaa.

Peruskorjaustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 kesällä ja niiden arvioidaan kestävän puolitoista vuotta. Peruskorjauksen kustannusarvio on 10 459 000 euroa, joka on tarkoitus kattaa seuraavasti:

Helsingin kaupungin laina    4 120 000 euroa
Rahoituslaitoslaina             6 180 000 euroa
Oma rahoitus                       159 000 euroa

Hanke sisältyy Opetus- ja Kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosiksi 2016 - 2019 ja avustuksen määräksi vuodelle 2017 on arvioitu 800 000 euroa. Myönnettävä valtionavustus alentaa ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Urheiluhallit Oy:n suunnitelma peruskorjata Töölön Urheilutalo on Helsingin kaupungin tavoitteiden mukainen. Peruskorjaus turvaa alueen nykyiset liikuntapalvelut sekä parantaa niiden laatua ja tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia liikuntaan. Tämä edistää liikunnan määrän lisääntymistä kaupungissa ja sitä kautta tuottaa positiivisia fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaikutuksia.

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Urheiluhallit Oy:n lainahakemus on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Kokonaiskustannuksiltaan 10 459 000 euron suuruisen hankkeen rahoituksesta enintään 40 % on tarkoituksena rahoittaa kaupungin myöntämällä lainalla ja loput ulkopuolisella rahoituslaitoslainalla. Enintään 40 % lainaosuus on aiemmin katsottu vastaavissa hankkeissa puollettaviksi. Lisäksi kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille on voitu myöntää takaus rahoituslaitoksilta haettaville lainoille.

Kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden laitosavustusten tarve on voimakkaassa kasvussa. Olympiastadionin lisääntynyt laitosavustustarve ilman peruskorjauksen aiheuttamia pääomakuluja  on vuosittain 800 000 - 1 000 000 euroa vuosina 2016 - 2019. Töölön Urheilutalon peruskorjaus lisää Urheiluhallit Oy:n laitosavustustarvetta 90 000 euroa vuonna 2017,  mutta vuosina 2018 - 2021 jo arviolta 820 000 - 870 000 euroa vuodessa.

Kaupunkikonsernin yksiköiden laitosavustuksia on jo liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvioesityksessä jouduttu leikkaamaan tehdyistä esityksistä. Laitosavustuksiin varatut määrärahat eivät tule riittämään tulevina vuosina odotettavissa oleviin laitosavustusten korotustarpeisiin.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812