Helsingin kaupunki

Esityslista

12/2016

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/5

 

8.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 15.09.2016 § 124

HEL 2016-006821 T 00 00 02

Päätös

Liikuntalautakunta päätti peruuttaa kokouksen 27.10.2016 ja pitää kokouksen 3.11.2016.

16.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Sari Forsström, lakimies, puhelin: 310 29601

sari.m.forsstrom(a)hel.fi