Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2016

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/2

 

14.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.02.2016 § 55

HEL 2011-005972 T 10 03 03

Ksv 0846_4, karttaruutu 671495

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        4.12.2012 päivätyn ja 16.2.2016 muutetun 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20808 tontin 5, korttelin 20810 tontin 3, korttelin 20811 tonttien 2 ja 3, korttelin 20812, osa korttelia 20262 ja katu- ja satama-aluetta sekä uusien muodostuvien kortteleiden 20821 ja 20822 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12173 hyväksymistä. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksesta.

Samalla lautakunta päätti

        että tehdyt muutokset ovat olennaisia, joten ehdotus tulee asettaa uudelleen nähtäville.

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta uudelleen tarvittavat lausunnot

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 29.01.2013 § 5

HEL 2011-005972 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Jätkäsaaren Bunkkeria ja naapurikortteleita koskeva asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12173 seuraavan lausunnon:

Asemakaava muutosehdotus mahdollistaa Bunkkeriin sijoitettavien nykyisen asemakaavan mukaisten liikuntapalveluiden lisäksi opetustoimen tilojen sijoittamisen sekä asumisen sijoittamisen rakennuksen katolle. Bunkkerin eteläpuolelle saa sijoittaa Bunkkerin toimintoja palvelevan pihan sekä maanalaista pysäköintiä. Lisäksi asemakaavan muutosehdotuksessa Verkkokaupan kortteliin on tehty teknisluonteinen asemakaavamuutos.

Muutosalueen pinta-ala on 2,3 hehtaaria ja kokonaiskerrosala on 65 200 k-m², joka jakautuu liikunta-, kulttuuri- ja opetustoimentiloihin (34 500 k-m²), asuntoihin (4 800 k-m²) sekä toimitilakortteliin (25 900 k-m²). Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus kasvaa
asuntojen rakennusoikeuden 4 800 k-m² verran. Bunkkeri on Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa. Bunkkerin tarve- ja hankesuunnitelmien laatiminen tapahtuu Tilakeskus-vetoisesti.

Liikuntalautakunta käsitteli Bunkkerin hanketta kokouksessaan 13.12.2011. Lausunnossaan kiinteistövirastolle lautakunta totesi: Nopeasti kehittyvä uusi kaupunginosa ympäristöineen,
uusine asukkaineen ja kouluineen edellyttää riittävien liikuntatilojen tarjoamista. Alueen asukasmäärä vastaa pientä suomalaista kaupunkia. Monitoimitalo Bunkkeri palvelee Jätkäsaaren kaupunginosan lisäksi koko eteläistä ja läntistä kantakaupunkia, joten sillä on huomattava merkitys koko kaupungin liikuntapalveluille.

Rakennus sijaitsee tulevan Jätkäsaaren liikuntapuiston vieressä ja muodostaa sen kanssa toimivan kokonaisuuden. Helsingin alueella on nykyiselläänkin tarvetta Bunkkerin kaltaiselle monitoimihallille vapaaharjoittelun, ohjatun liikunnan ja liikuntaseurojen käyttöön. Uusien tilojen aikaansaama liikunnan harrastamisen kasvu lisää omalta osaltaan kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja on siten myös tärkeä osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Bunkkerin uimahallin käyntimäärätavoite on 270 000 käyntikertaa vuodessa. Bunkkeriin tuleva uimahalli helpottaa oleellisesti Helsingissä olevaa vesipinta-alan puutetta sekä uimaopetuksen, uintiseurojen, vesijuoksijoiden, vesivoimistelijoiden että kuntouimareiden harjoitustilatarvetta.
Uimahalli on liikuntainvestointi, joka johtaa selvästi liikunta-aktiivisuuden kasvuun kaikissa ikäryhmissä. Uimahallien käyntikerrat uusissa halleissa ylittävät yleensä asetetut tavoitteet.

Tarveselvityksessä on uimahallin osalta saavutettu toivottu vesipinta-ala. Suunnitelmissa on esitetty pääallas, jossa on seitsemän 25 metrin rataa sekä vapaata tilaa myös vesijuoksulle ja vesivoimistelulle. Suunnitelmassa on myös opetusallas, monitoimiallas ja kahluuallas. Allastilat antavat myös hyvät mahdollisuudet vapaamuotoiseen virkistäytymiseen ja viihtymiseen uimahalliympäristössä. Hallin jatkosuunnittelussa hankeselvityksen yhteydessä tulee varmistaa, että uimahallin vaatimalle vedenkäsittelylle ja ilmanvaihdolle sekä aputiloille varataan riittävät tilavaraukset.

Bunkkerin liikuntatilat tulevat palvelemaan ainakin kahdenkymmenen eri lajin harrastajia. Suurimpina lajeina tulevat olemaan telinevoimistelu, eri sisäpalloilulajit, kamppailulajit, tanssiliikunta ja kuntosaliharjoittelu. Liikuntaseuratoiminnan ja muun ohjatun toiminnan lisäksi se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia omatoimiseen liikunnanharrastamiseen lasten perusliikuntataitojen opettelusta itsenäiseen juoksuharjoitteluun. Viereiseen kouluun ei toteuteta erikseen liikuntatiloja, vaan se käyttää päivisin Bunkkerin liikuntasaleja. Tilojen arvioitu käyntimäärä on yli 500 000 käyntikertaa / vuosi. Bunkkeria voidaan verrata liikuntatilojen osalta lähinnä Liikuntamyllyyn ja Töölön kisahalliin, jotka liikuttavat vuodessa ihmisiä yhteensä yli miljoonan liikuntasuorituksen edestä.

Uimahallitilojen ja liikuntatilojen arvioitu vuosivuokra on 2 500 000 euroa. Tämän lisäksi tulevat henkilöstökulut, arviolta 1 500 000 euroa vuodessa. Toiminnan aloittamisen yhteydessä on myös varauduttava vähintään 1 200 000 euron irtokalustus ja varustehankintoihin. Liikuntavirastolla ei ole nykyisentasoisessa raamissa mahdollista järjestellä toimintojaan niin, että Bunkkerille voitaisiin osoittaa sen tarvitsema rahoitus. Hankkeen koko arvioituun kustannukseen on saatava erillismääräraha toteuttamisajankohdan käyttötalouteen sekä tarvittaviin investointeihin.

Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723