Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2015

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/5

 

20.8.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 16.04.2015 § 76

HEL 2015-004055 T 02 02 01

Päätös

Liikuntalautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 ensimmäisen liikuntatoimen talousarvion toteutumisennusteen.

Tässä vaiheessa tulojen arvioidaan ylittyvän 0,5 miljoonaa euroa ja toteutuvan toimintakatteen olevan vastaavasti 0,5 miljoonaa euroa talousarvion toimintakatetta parempi. Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen investointimäärärahat käytetään pääosin kaikki, mutta todennäköisesti joidenkin hankkeiden valmistuminen menee seuraavan vuoden puolelle. Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat ennustetaan käytettävän kaikki. Talousarvion sitovat toiminnalliset ja muut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Johanna Simpanen, ts. talouspäällikkö, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

antti.salatera(a)hel.fi