Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2015

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

MERI/1

 

20.8.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.03.2015 § 337

HEL 2015-001247 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Natura Viva Oy:lle 54. kaupunginosassa (Vuosaari) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn noin 480 m²:n suuruisen alueen melontatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:

1

Vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin pistelukua 1910, on 1 793,49 euroa.

Rakennusmaan osalta vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 12 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 12.02.2015 § 34

HEL 2015-001247 T 10 01 01 03

Päätös

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että liikuntalautakunta oikeutettaisiin vuokraamaan Natura Viva Oy:lle Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) tilaan 91-54-9904-5 (Harbonkadun päässä) kuuluva, yhteensä noin 480 m2:n (rakennusoikeus 313 kem2) suuruinen, karttaliitteeseen merkitty alue, melontatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:

Vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin pistelukua 1910 on 1 793,49 euroa.

Rakennusmaan osalta vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 12,00 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi