Helsingin kaupunki

Esityslista

8/2015

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/8

 

16.6.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 10.06.2014 § 117

HEL 2014-007509 T 00 01 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti oikeuttaa virastopäällikön hyväksymään rakentamista koskevat hankesuunnitelmat ajalla 11.6.–15.8.2014 lautakunnan päätösvaltuuksien rajoissa, esittämään yli miljoonan euron (alv. 0 %) hankesuunnitelmat kaupunginhallitukselle, oikeuttaa liikuntaviraston jatkamaan suunnittelua odottamatta hankepäätöstä sekä hyväksymään urakat ehdolla, että hankkeiden enimmäishinnat eivät ylity.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi