Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/5

 

21.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 12.06.2014 § 337

HEL 2014-000931 T 11 00 01

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi ympäristölautakunnalle Helsingin tapahtumien ympäristökriteereistä seuraavan lausunnon:

Tapahtumien ympäristökriteereiden yhtenäistäminen Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella on kannatettavaa.

Kiinteistölautakunnan myöntämiin ulkoilmatapahtumavuokrauksiin voidaan liittää ympäristökriteereihin liittyviä ehtoja, joilla pyritään vaikuttamaan siihen, että tilaisuuden järjestäjät valitsisivat ympäristöä vähemmän kuormittavia ratkaisuja.

Ehdotetut ympäristökriteerit ovat pääosin suosituksenomaisia lukuun ottamatta kohdassa 7 esitettyä alennusta hyväksyttyä Ekokompassi tapahtuma -todistusta vastaan. Mm. meluilmoituksen jättämiseen ja jätesuunnitelman tekemiseen liittyviä aikarajoja voidaan liittää sopimuksiin. Kiinteistölautakunta on suhtautunut myönteisesti tapahtumien järjestämiseen lautakunnan hallinnassa olevilla alueilla ja on pitänyt alueiden käytöstä perityt korvaukset kohtuullisina. Kaupungin eri toimijoiden käyttämät vuokraushinnat vaihtelevat ja sen vuoksi kaupungin tulisi yhtenäistää po. taksat ja samalla päättää yhtenäisestä käytännöstä esitetyn alennuksen suhteen. Lautakunta puoltaa alennuksen käyttämistä kannustimena ympäristön kestävän kehityksen edistämisessä, mutta alennuksen suuruus tulisi arvioida kokonaisuutena mm. vuokran suuruuteen, kriteerien aiheuttamiin kustannuksiin ja muihin ehtoihin nähden.

Muutoin ympäristökriteerit tulisi liittää soveltuvin osin melu- ja jätehuoltosuunnitelmien hyväksymisiin sekä yleisiin ohjeisiin ja suosituksiin tilaisuuksien järjestämisestä.

Käsittely

12.06.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Juhani Tuuttila: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: Ehdotetut ympäristökriteerit ovat pääosin suosituksenomaisia lukuun ottamatta kohdassa 7 esitettyä alennusta hyväksyttyä Ekokompassi tapahtuma -todistusta vastaan. Mm. meluilmoituksen jättämiseen ja jätesuunnitelman tekemiseen liittyviä aikarajoja voidaan liittää sopimuksiin. Kiinteistölautakunta on suhtautunut myönteisesti tapahtumien järjestämiseen lautakunnan hallinnassa olevilla alueilla ja on pitänyt alueiden käytöstä perityt korvaukset kohtuullisina. Kaupungin eri toimijoiden käyttämät vuokraushinnat vaihtelevat ja sen vuoksi kaupungin tulisi yhtenäistää po. taksat ja samalla päättää yhtenäisestä käytännöstä esitetyn alennuksen suhteen. Lautakunta puoltaa alennuksen käyttämistä kannustimena ympäristön kestävän kehityksen edistämisessä, mutta alennuksen suuruus tulisi arvioida kokonaisuutena mm. vuokran suuruuteen, kriteerien aiheuttamiin kustannuksiin ja muihin ehtoihin nähden.  

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Esa Andstén, jaospäällikkö, puhelin: 310 36447

esa.andsten(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 29.04.2014 § 166

HEL 2014-000931 T 11 00 01

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon:

Pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa on kehitetty vuosina 2012-2014 Greening Events -hankkeessa, jota Helsingin kaupungin ympäristökeskus koordinoi. Hankkeessa ovat olleet mukana myös Espoon ja Vantaan kaupungit.

Tapahtumien ympäristökriteerien valmistelua varten ympäristökeskus kutsui koolle työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus ympäristökriteereistä. Työryhmään kuului edustaja rakennusvirastosta. Työryhmä listasi myös suosituksia, joita ei vielä kaikilta tapahtumilta voida edellyttää. Ympäristöasioiden aihepiirejä täydennetään Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimesta vuoden 2014 aikana mm. tapahtumien liikenteen osalta.

Ympäristölautakunnan 18.3.2014 osaltaan hyväksymät ympäristökriteerit täydentävät yleisten töiden lautakunnan 11.12.2012 § 568 hyväksymiä ulkoilmatapahtumien yleisiä ehtoja. Tapahtumien ympäristökriteerit tukevat osaltaan ympäristön kestävää kehitystä. Esitettyjä ympäristökriteereitä voidaan pitää hyväksyttävinä.

Ympäristökriteerien kohdassa 7 esitetystä taksan alennuksesta päätetään rakennusviraston osalta yleisten alueiden taksoituksen uusimisen yhteydessä erikseen.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 18.03.2014 § 96

HEL 2014-000931 T 11 00 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti osaltaan hyväksyä alla esitetyt Helsingin tapahtumien ympäristökriteerit sekä päätti lähettää ne lausunnolle yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja liikuntalautakunnalle.

Pääkaupunkiseudun Greening Events-hankkeessa 2012 – 2014 on työstetty ehdotus pk-seudun (Espoo, Vantaa, Helsinki) tapahtumien ympäristökriteereiksi liitettäväksi osaksi tapahtuma-alueen vuokraus- tai käyttösopimusta. Tavoitteena on mahdollisimman yhtenäinen ympäristökriteerien taso pk-seudun tapahtumille.

Pk-seudun tapahtumien ympäristökriteerit ohjaavat tapahtumia kohti ympäristöä vähemmän kuormittavaa tapaa toimia. Ympäristönäkökohtien asianmukainen huomioonottaminen lisää tapahtumien hyväksyttävyyttä sekä tapahtumakävijöiden että naapurustossa asuvien joukossa.

Listaus tapahtumia koskettavasta säädöksistä on erillisenä liitteenä.

Pk-seudun tapahtumien ympäristökriteerit koskevat ulkoilmayleisötapahtumia, joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 1000 henkeä ja joissa tarjotaan tai myydään pakkaamattomia elintarvikkeita.

Tapahtumien ympäristökriteerit

Alla esitetyt ympäristökriteerit astuvat voimaan vuoden 2015 alusta alkaen.

1. Tapahtumajärjestäjä toimittaa jätehuoltosuunnitelman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa.

a. Kaupungin ympäristökeskus käy läpi jätehuoltosuunnitelman ja tarvittaessa neuvoo tapahtumanjärjestäjää jätehuollon suunnittelemisessa.

b. Tapahtumanjärjestäjä voi halutessaan käyttää valmista jätehuoltosuunnitelman pohjaa.

2. Tapahtumajärjestäjä selvittää meluilmoitusvelvollisuutensa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa hyvissä ajoin (n. 60 vrk) ja toimittaa mahdollisen meluilmoituksen vähintään 30 vrk ennen tapahtumaa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

3. Tapahtuman järjestäjä tiedottaa tapahtumasta etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja muille kohteille. Tapahtumajärjestäjän tulee neuvotella myös riittävästä melun- tai tärinäntorjunnasta sellaisten kohteiden, esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja kirkollisten laitosten, kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa.

4. Korvatulppia on saatavilla tapahtumissa, jotka saattavat aiheuttaa haittaa yleisön kuulolle. Tällaisia ovat esimerkiksi konsertit ja moottoriurheilutapahtumat.

5. Mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilua, tapahtumanjärjestäjää suositetaan vastaamaan siitä, että tapahtumassa on tarjolla vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto. Mikäli tapahtumassa on kahvi- ja teetarjoilua, tapahtumanjärjestäjää suositetaan huolehtimaan siitä, että vähintään yksi palveluntarjoaja tai myyjä tarjoaa Reilun kaupan kahvia ja teetä.

6. Tapahtumanjärjestäjä järjestää tapahtuma-alueelle pullojen, tölkkien ja tuoppien palautusjärjestelmän, mikäli käytössä ei ole biohajoavat kertakäyttöastiat.

7. Kaupungit myöntävät alennuksen (30%) alueenkäytöstä perittävästä vuokrasta hyväksyttyä Ekokompassi tapahtuma –ympäristöjärjestelmää vastaan.  Lisäksi alennuksen myöntämiseen edellytetään kohdan 5. mukaisesti kasvisruokavaihtoehdon ja reilun kaupan kahvin ja teen tarjoamista. Kaupunki tarjoaa jatkossa tapahtumanjärjestäjille tietoa ja vinkkejä kasvisruokaa tarjoavista katukeittiöistä ja muista relevanteista toimijoista, jotta järjestäjän olisi helpompi täyttää alennuskriteeri.

a. Alueenhaltija perii 70% osuuden alueenkäyttövuokrasta ennen tapahtumaa ja tapahtumajärjestäjän tulee toimittaa hyväksytty Ekokompassi tapahtuma -todistus viimeistään 60 vrk kuluttua tapahtuman päättymisestä alueenvuokraajataholle.

b. Mikäli tapahtuman Ekokompassi-järjestelmää ei auditoida tai tapahtuma ei läpäise auditointia, vuokraajataho perii loput 30% alueen vuokrasta.

c. Alennus myönnetään myös jo voimassa olevaa Ekokompassi tapahtuma –todistusta vastaan.

d. Ekokompassi tapahtuma –todistus on voimassa 3 vuotta ensimmäisestä auditoinnista, mikäli tapahtuman konsepti (koko, paikka, toiminta) ei huomattavasti muutu ja tapahtumajärjestäjä toimittaa vuosittain hyväksytyn ympäristöohjelman ja seurantaraportin Ekokompassineuvojalle. Ekokompassineuvoja informoi alueenvuokraajatahoa, mikäli todistus lakkaa olemasta voimassa.

Käsittely

18.03.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merja Kurki-Suonio: ... sekä päättänee lähettää ne lausunnolle yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja liikuntalautakunnalle, 

Vastaehdotus:
Joona Haavisto: Kpl 16:

7.  Kaupungit myöntävät alennuksen (30%) alueenkäytöstä perittävästä vuokrasta hyväksyttyä Ekokompassi tapahtuma –ympäristöjärjestelmää vastaan. Lisäksi alennuksen myöntämiseen edellytetään kohdan 5. mukaisesti kasvisruokavaihtoehdon ja reilun kaupan kahvin ja teen tarjoamista. Kaupunki tarjoaa jatkossa tapahtumanjärjestäjille tietoa ja vinkkejä kasvisruokaa tarjoavista katukeittiöistä ja muista relevanteista toimijoista, jotta järjestäjän olisi helpompi täyttää alennuskriteeri.

Kannattajat: Alviina Alametsä

Vastaehdotus:
Joona Haavisto: Kpl 14:

5. Mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilua, tapahtumanjärjestäjää suositetaan vastaamaan siitä, että tapahtumassa on tarjolla vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto. Mikäli tapahtumassa on kahvi- ja teetarjoilua, tapahtumanjärjestäjää suositetaan huolehtimaan siitä, että vähintään yksi palveluntarjoaja tai myyjä tarjoaa Reilun kaupan kahvia ja teetä.

Kannattajat: Alviina Alametsä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kpl 14: 5. Mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilua, tapahtumanjärjestäjää suositetaan vastaamaan siitä, että tapahtumassa on tarjolla vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto. Mikäli tapahtumassa on kahvi- ja teetarjoilua, tapahtumanjärjestäjää suositetaan huolehtimaan siitä, että vähintään yksi palveluntarjoaja tai myyjä tarjoaa Reilun kaupan kahvia ja teetä.

Jaa-äänet: 3
Matti Niemi, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 6
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kpl 16: 7.  Kaupungit myöntävät alennuksen (30%) alueenkäytöstä perittävästä vuokrasta hyväksyttyä Ekokompassi tapahtuma –ympäristöjärjestelmää vastaan. Lisäksi alennuksen myöntämiseen edellytetään kohdan 5. mukaisesti kasvisruokavaihtoehdon ja reilun kaupan kahvin ja teen tarjoamista. Kaupunki tarjoaa jatkossa tapahtumanjärjestäjille tietoa ja vinkkejä kasvisruokaa tarjoavista katukeittiöistä ja muista relevanteista toimijoista, jotta järjestäjän olisi helpompi täyttää alennuskriteeri.

Jaa-äänet: 2
Matti Niemi, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 7
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

25.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Salla Koivusalo, projektikoordinaattori, puhelin: +358 9 310 32089

salla.koivusalo(a)hel.fi