Helsingin kaupunki

Esityslista

9/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

SISÄ/1

 

21.8.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Osastopäällikkö 21.05.2014 § 20

HEL 2014-005197 T 02 08 01 00

Päätös

Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen tarjouskilpailun 17.4.2014 www.hankintailmoitukset.fi-ilmoituskanavassa julkaistulla hankintailmoituksella ja 16.4.2014 päivätyllä tarjouspyynnöllä (Hel 2014-005197). Tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan 2.5.2014 klo 12.00 mennessä saapui 6 tarjousta seuraavassa aakkosjärjestyksessä:

Fysioline Oy, Arvionkatu 2, 33840 Tampere

Kerko Sport Oy, PL 10, 06401 Porvoo

Omasali Oy, Kalevantie 2, 33100 Tampere

Raita, Ylivieskantie 186, 86300 Oulainen

Slingshot Oy, Pikkalantie 19, 02600 Espoo

Qicraft Finland Oy, Perintötie 2 B, 01510 Vantaa

Liite 1: Avauspöytäkirja

Tarjoajien kelpoisuuden ja tarjousten ehdottomat edellytykset määriteltiin tarjouspyynnössä (liite 2). Tarjoajien edellytettiin lisäämään kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksiensa liitteiksi.

Omasali Oy:n tarjouksen sisällössä oli ristiriitaa, joten Omasali Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, ja osastopäällikkö päätti hylätä Omasali Oy:n tarjouksen. Tarjousten vertailuun hyväksyttiin muut yritykset.

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnössä. Vertailun pistelasku toteutettiin tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. Tarjouspyynnössä ilmoitetut vertailutekijät:

Hinta                                        50 %
Soveltuvuus käyttötarkoitukseen 20 %
Laitteiden tekniset ominaisuudet 20 %
Takuu, huolto                           10 %

Liite 3: Tarjousten pistevertailu

Tarjouskilpailussa vertaillut yritykset sijoittuivat tarjousten perusteella seuraavasti:

Kerko Sport Oy        3,85
Fysioline Oy            3,35
Raita                      3,325
Qicraft Finland Oy    3,0
Slingshot Oy           2,15

Liikuntalaitososaston osastopäällikkö päätti tilata Liikuntamyllyn kuntosalilaitteet kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Kerko Sport Oy:ltä kokonaishintaan 34 214,86 euroa + alv 24 % 8 211,57 euroa yhteensä 42 426,43 euroa.

Lisäksi osastopäällikkö päätti, että hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan liikuntaviraston talousarviossa liikuntalaitososastolle osoitetuista irtaimen omaisuuden määrärahoista.

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812