Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LIOS/1

 

8.5.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 10.04.2014 § 80

HEL 2014-004384 T 12 03 04

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Käsittely

10.04.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Outi Paulig: Esitän, että asia jätetään pöydälle ja että ikärajan nostoesityksestä pyydetään Helsingin vanhusneuvoston kannanotto.

Kannattajat: Jukka Järvinen

Esittelijä

osastopäällikkö

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Minna Ekman, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87932