Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/6

 

10.4.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2012 § 145

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin on
3 715 000 € (3 020 000 € (alv 0%)), RI 118,9 (2005=100).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Rahoitusjohtaja 30.1.2012

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että perusparannuskohde on Oulunkylän liikuntapuiston tekojäärata. Radan nykyinen pääasiallinen käyttö kesällä on ollut tenniksen pelaaminen ja talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jäädytetty pikaluistelun ja jääpalloilun käyttöön. Kenttä on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojääkentän pinta - ala on
13 300 m². Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Kentän jäähdytysputkisto, vesipostit ja ylimmät rakennekerrokset routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän nykyinen pinnoite korvataan vettäläpäisevällä asfalttipinnoitteella.

Oulunkylän tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin sekä lisä- ja muutostyövarauksin ovat ilman arvonlisäveroa 3,02 milj. euroa (3,715 milj. euroa, alv 23 %), RI=118,9 (2005=100). Enimmäishinnasta uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja automaation osuus on 1,002 milj. euroa (1,233 milj. euroa, alv 23 %).

Hankkeen toteutus on jaettu siten, että ensi vaiheessa rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2012 ja niiden on arvioitu valmistuvan lokakuun 2012 loppuun mennessä. Vuonna 2013 käynnistyvään toiseen vaiheeseen on ohjelmoitu valaistuksen uusiminen ja mastovalaisinpylväiden perusparannus.

Hanke sisältyy vuoden 2012 talousarvion investointiosaan, jossa sille on varattu 2,0 milj. euroa (alv 0%). Talousarvion liikuntapaikkojen rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012-2016  on hankkeelle merkitty
0,3 milj. euroa taloussuunnitelmavuodelle 2014. Hankesuunnitelman kustannukset ovat siten kohonneet rakentamisohjelman
2,3 milj. eurosta 3,02 milj. euroon. Kustannusten kohoamisen syynä on suurimmaksi osaksi valaistuksen uusiminen, mastovalaisinpylväiden perusparannus ja automaatio (1,002 milj. euroa). Hankkeelle haetaan valtionavustusta.

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä edellyttäen, että liikuntatoimi toteuttaa ensi vaiheessa sille varatuilla määräahoilla kentän peruskorjauksen vuonna 2012. Lisäksi liikuntatoimen tulee säästää toisessa vaiheessa toteutettavista valaistuksesta ym. toimenpiteistä aiheutuvat lisäkustannukset vuodelle 2013 ohjelmoiduista muista liikuntapaikkojen investoinneista.

Lisätiedot

Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 13.12.2011 § 222

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman lähetettäväksi edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin on
3 715 000 € (3 020 000 € (alv 0%)), RI 118,9 (2005=100).

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja automaation osuus kokonaiskustannuksista on 1 233 000 € (1 002 000 €).

Hankkeelle on varattu 2012 talousarviossa 2 000 000 euroa.  Vuodelle 2013 tulee taloussuunnitelmaan esittää valaistuksen uusimiseen ja mastovalaisinpylväiden perusparannukseen vielä 1 020 000 € (alv 0 %). Hankkeelle haetaan valtionapua ja sen saaminen investoinnin rahoitukseen on toteutuksen yksi edellytys. Mikäli hanke ei toteudu suunnitellussa aikataulussa on olemassa riski, että seuraavana talvena kenttää ei pystytä jäädyttämään Tennisit- pinnan lohkeilun ja murenemisen vuoksi.

Perusparannuskohde on Oulunkylän liikuntapuiston tekojääkenttä, jonka nykyinen pääasiallinen käyttö kesällä on ollut tenniksen pelaaminen. Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jäädytetty pikaluistelun ja jääpalloilun käyttöön. Kenttä on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojääkentän pinta - ala on 13 300 m² ja se on vieläkin Euroopan suurin yhtenäinen tekojäärata. Kenttä palvelee talvella luistelua pikaluisteluratana, jääpallokenttänä ja yleisluistelualueena. Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Jäädytettävä alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentän jäähdytysputkisto, vesipostit ja ylimmät rakennekerrokset routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän nykyinen Tennisit- pinnoite korvataan vettä läpäisevällä asfalttipinnoitteella.

Tekojäärata-alueella on kesäkäytössä 8 tenniskenttää ja 6 koripallokenttää. Lisäksi alueelle varataan kesäajaksi tila kevytrakenteiselle keinonurmipintaiselle areenalle ja rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myös salibandyä. Areena ja kaukalo poistetaan talvikäytön ajaksi.

Talvikäytössä (lokakuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin) kentällä on kaksi jääpallokenttää (110 x 65 m2 ja 65 x 35 m2) ja 3 erimittaista pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen pääkäyttö tulee olemaan pikaluistelu ja jääpallo.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on merkitty urheilualueeksi (VU).

Kentän kuivatus on tapahtunut maahan imeytymällä. Kentän alle ja ympärille on rakennettu salaojat. Osa salaojista on tukkeutunut tai sortunut ja vioittuneet kohdat korjataan.

Kentän ulkopuolisten alueiden kuivatus on johdettu B300 hulevesiviemäriin, joka kiertää kentän laidoilla. Kentän salaojat yhdistyvät hulevesiviemäriin kentän kaakkoiskulmassa. Kentän Tennisit- päällysteet ja laatassa oleva kylmäputkisto poistetaan.

Nykyistä kenttää leikataan uusien rakennekerrosten paksuutta vastaava määrä. Poistettavat kerrokset erotellaan toisistaan. Poistettavia hyödyntämiskelpoisia aineksia ovat lähinnä asfaltti, kevytsora, ”sepelikerros” ja harmaa betonipinta. Ennen harmaan kerroksen poistoa on nykyinen jäähdytysputkisto purettava ja vietävä pois.

Kentän poikki kaivetaan kaapelikaivannot ja asennetaan suojaputket valaistusta ja kentän lämpötilamittausta varten. Kentän jokaiseen lohkoon (4 kpl) tulee lämpötilanmittausanturit (yksi lämpöeristeen alapuolelle noin 1,3 metrin syvyyteen ja yksi lämpöeristeen yläpuolelle asfalttikerroksen alapintaan). Jakotukkikanaalissa on lävistysyhteydet eri lohkoille valmiina. Jakotukkikanaalin kannet uusitaan.

Kentän pinnoitteeksi tulee vettä läpäisevä avoin ura-asfalttirakenne. Ura-asfalttikerroksen paksuus on 60 mm ja se tehdään avoimesta asfalttibetonista AA11. Uriin asennetaan jäähdytysputkisto PEX 25 mm ja se kiinnitetään ”siteillä” siten, että putkisto ei pääse nousemaan ylös. Asfalttirakenne suojataan lopuksi väriltään keskiharmaalla vettä läpäisevällä noin 2 mm paksulla pinnoitteella esim. Plexipave.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785