Helsingin kaupunki

Esityslista

4/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LAOS/1

 

20.3.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 27.02.2014 § 40

HEL 2014-001958 T 10 01 03

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

27.02.2014 Poistettiin

Petteri Huurre: Esittelijä poistaa asian esityslistalta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812