Helsingin kaupunki

Esityslista

1/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULOS/3

 

16.1.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.05.2013 § 641

HEL 2013-001728 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että liikuntalautakunta oikeutetaan vuokraamaan Vuosaari Golf Oy:lle Helsingin kaupungin 54. kaupunginosasta (Vuosaari) sijaitseva, karttaliitteeseen merkitty yhteensä noin 486 142 neliömetrin suuruinen alue, joka on osa Vuosaaren kylän RN:o 435 tiloista RN:ot 1:132,1:188,1:226, 1:227,1:245, 2:122 ja 2:160, golftoimintaa varten ajaksi 1.1.2013 - 31.12.2029 seuraavin ehdoin:

Vuosivuokra, joka vastaa virallisen elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskimääräistä elinkustannusindeksiä, on 70 775,37 euroa

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-kuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 3 799 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

Käsittely

27.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Juha Hakola

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 12.02.2013 § 33

HEL 2013-001728 T 10 01 01 02

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin vuokraamaan Vuosaari Golf Oy:lle Helsingin kaupungin 54. kaupunginosasta (Vuosaari) sijaitseva, karttaliitteeseen merkitty yhteensä noin 486 142 neliömetrin suuruinen alue, joka on osa Vuosaaren kylän RN:o 435 tiloista RN:ot 1:132,1:188,1:226, 1:227,1:245, 2:122 ja 2:160, golftoimintaa varten ajaksi 1.1.2013 - 31.12.2029 seuraavin ehdoin:

1
Vuosivuokra, joka vastaa virallisen elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskimääräistä elinkustannusindeksiä, on 70 775,37 euroa

2
Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-kuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 3 799 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja.

Lisäksi lautakunta päätti todeta päättyneeksi Helsingin Itäreimarintien Kiinteistöt Oy:n ja liikuntalautakunnan välisen, tonttia 54089 / 4 koskevan maanvuokrasopimuksen (Klk 19.6.2001, 536 §, siirretty lilk:lle 1.1.2007 lukien) 1.1.2013 lukien.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

Ulla Sara, suunnittelija, puhelin: 310 87786