Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2014

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

LJ/6

 

27.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Liikuntatapahtumien tukemiseen osoitetun määrärahan jakaminen vuodeksi 2014

HEL 2014-002064 T 02 02 02

Päätös

Liikuntalautakunta päätti jakaa Helsingin kaupungin talousarviossa liikuntatapahtumien tukemiseen käytettävänä olevan 77  000 euron määrärahan. Määräraha jaetaan avustusta hakeneille yhdistyksille lautakunnan valmistelua varten nimeämän työryhmän esittämällä tavalla. Valmistelussa on huomioitu vahvistetut avustusperiaatteet.

Samalla lautakunta päättää, että myönnetty avustus maksetaan sen jälkeen, kun tapahtuman järjestäjä on toimittanut liikuntavirastolle selvityksen tapahtuman toteutumisesta ja tapahtuman tilinpäätöksen, mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään maanantaina 15.12.2014.

Vuoden 2014 tapahtuma-avustukset jaetaan seuraavia kriteereitä noudattaen:

1) Tapahtuma-avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin avoimiin liikuntatapahtumiin, jotka liikuttavat osallistujia ja elävöittävät kaupunkikuvaa.

2) Avustuksen myöntämisessä painotetaan

- tapahtuman laajuutta

- tapahtuman monipuolisuutta (eri lajeja, mukana useita tahoja)

- näkyvyyttä Helsingin kaupunkikuvassa

- nuorisotoimintaa ja erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn panostamista

- saavutettavuutta, ympäristöasioiden huomioiminen

- uusien ryhmien saaminen liikunnan pariin

 

3) Seuraavia tapahtumia ei avusteta

- arvokilpailuja (SM, PM, EM, MM)

- liikuntaseuran sisäisiä tapahtumia

- liikuntaseuran normaalia kilpaurheilutoimintaa

- liikuntaseuran järjestämiä leirejä ja kursseja

 

Avustukset jaetaan kolmeen kategoriaan

 - alueelliset liikuntatapahtumat

1 000 euroa

 - laajat liikuntatapahtumat

5 000 euroa

 - merkittävät kansainväliset liikuntatapahtumat

10 000 euroa

 

Lisäksi lautakunta päättää, että lautakunnan keskuudesta valittu työryhmä jatkaa tapahtuma-avustusperusteiden kehittämistä edelleen avustusjärjestelmän uudistamisen myötä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736

Ulla Knus, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 87747

Liitteet

1

Tapahtuma-avustukset 2014 PÄÄTÖS

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lautakunta vahvisti kokouksessaan 4.11.2013 liikuntatapahtumien avustusperusteet, joiden mukaan vuoden 2014 tapahtuma-avustuksiin käytettävänä oleva 77 000 euron suuruinen määräraha jaetaan. Liikuntalautakunta nimesi työryhmän käsittelemään saapuneet hakemukset ja laatimaan ehdotuksen avustusmäärärahan jakamisesta.

Tapahtuma-avustushakemuksia saapui määräaikaan 31.1.2014 klo 16.00 mennessä 70 kappaletta (91 kpl vuonna 2013)

Esittelijä esittää, että liikuntalautakunta tekisi työryhmän ehdotuksen mukaisen päätöksen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736

Ulla Knus, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 87747

Liitteet

1

Haetut tapahtuma-avustukset 2014 työryhmälle

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1C

+358 9 310 8771

0201256-6

 

00099 Helsingin kaupunki

Helsinki 00250

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566