Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/6

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan tilankäyttöavustuspäätökseen

HEL 2017-004871 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hylätä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n oikaisuvaatimuksen koskien liikuntalautakunnan 23.3.2017 § 75 tilankäyttöavustuspäätöstä.

Esittelijän perustelut

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry on toimittanut oikaisuvaatimuksen koskien liikuntalautakunnan 23.3.2017 § 75 päätöstä tilankäyttöavustuksista. Yhdistykselle on myönnetty tilankäyttöavustusta 6 836,51 euroa (10 470 euroa vuonna 2016).

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että tuetun käytön tukimuoto oli voimassa 30.4.2016 saakka ja tähän saakka tilatuki oli suoraan tuntihinnassa. Yhdistyksen mukaan tilankäyttöavustuksessa pyydettiin ilmoittamaan tunnit ajalta 1.5. – 31.12. 2016. Avustuslomakkeessa sekä avustusten hakuohjeessa (§ 154) kuitenkin ohjeistettiin yhdistykset hakemaan tilankäyttöavustusta ilmoittamalla säännöllisistä harjoitusvuoroista maksetut vuokrat muissa kuin liikuntaviraston tiloissa koko edellisen kalenterivuoden ajalta (1.1.-31.12.2016) sekä avustuslomakkeessa ilmoittamaan toiminnassa vuonna 2017 tapahtuvat olennaiset muutokset, jos näillä on vaikutusta vuoden 2017 tilavuokramaksuihin.

Liikuntavirasto on tiedottanut vuoden 2017 avustushausta suoraan seuroille (sähköpostit seurojen avustushakemuksessa ilmoittamaan osoitteeseen), seuroille järjestetyissä avustuksia koskevissa infotilaisuuksissa tammikuussa 2017 sekä liikuntaviraston www-sivuilla.

Liikuntavirasto katsoo, että tiedottaminen avustushausta on ollut riittävää, eikä lomakkeiden tai liitteiden ohjeistuksesta ole löytynyt virhettä. Liikuntavirasto on käsitellyt Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n avustushakemuksen seuran hakemuksessa antamien tietojen pohjalta, eikä käsittelyssä ole tapahtunut virhettä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Saateviesti  24.4.2107

2

Oikaisuvaatimus, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566