Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/11

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Tanssiklubi Master ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan päätökseen toiminta-avustuksista ja tilankäyttöavustuksista

HEL 2017-004881 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hylätä Tanssiklubi Master ry:n oikaisuvaatimuksen koskien liikuntalautakunnan 23.3.2017 päätöstä toiminta-avustuksista ja tilankäyttöavustuksista.

Esittelijän perustelut

Tanssiklubi Master ry on toimittanut oikaisuvaatimuksen lautakunnan 23.3.2017 tekemään toiminta-avustuspäätökseen (§ 74) ja tilankäyttöavustuspäätökseen (§ 75).

Vuonna 2017 (23.3.2017 § 74) Tanssiklubi Master ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 3 527,23 euroa (3 334 euroa vuonna 2016). Seuralle ei myönnetty tilankäyttöavustusta vuonna 2017 (32 051 euroa vuonna 2016), koska seura ei ollut toimittanut tilankäyttöä koskevaa hakemukseen kuuluvaa liitettä.

Tanssiklubi Master ry:tä pyydettiin hakuajan päätyttyä kahteen eri otteeseen täydentämään 8.3.2017 mennessä tilankäyttöavustushakemuksessa tarvittava liite. Yhdistys ei toimittanut liitettä, jonka vuoksi sille ei voitu myöntää tilankäyttöavustusta.
Tanssiklubi Master ry on toimittanut tilankäyttöliitteen oikaisuvaatimuksen yhteydessä.

Lautakunta on 17.11.2016 § 154 päättänyt avustusten myöntöperusteista ja avustuskelpoisuuden ehdoista. Vuoden 2017 avustuskelpoisuutta sekä avustuksia tuli hakea 15.2.2017 mennessä sähköisen asioinnin kautta tai lähettämällä hakemus liitteineen kaupungin kirjaamoon. Tilankäyttöavustushakemuksen liitteenä tuli hakuohjeen mukaan lähettää tilankäyttöliite. Liikuntavirasto tiedotti avustusten hakemisesta sähköpostitse seuroille heidän ilmoittamiinsa osoitteisiin, liikuntaviraston www-sivuilla sekä tammikuussa 2017 järjestetyissä avustusinfoissa.

Liikuntavirasto tarkisti Tanssiklubi Master ry:n toiminta- ja tilankäyttöavustushakemukset. Toiminta-avustuksen käsittelystä ja laskennasta ei löydetty virhettä, joten toiminta-avustusta koskeva oikaisu esitetään hylättäväksi. Yhdistys ei toimittanut avustushakemuksen yhteydessä tilankäyttöavustuksessa vaadittua liitettä, joten tilankäyttöavustusta koskeva oikaisu esitetään hylättäväksi.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Saate 20.4.2017

2

Tanssiklubi Master ry, oikaisuvaatimus 20.4.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Vastaanottaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566