Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/12

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Rock'n Roll Dance Club Comets ry:n oikaisuvaatimus liikuntalautakunnan päätökseen toiminta-avustuksen myöntämisestä vuonna 2017

HEL 2017-004874 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hylätä Rock´n Roll Dance Club Comets ry:n oikaisuvaatimuksen koskien liikuntalautakunnan 23.3.2017 § 73 päätöstä avustuskelpoisuuden myöntämisestä.

Esittelijän perustelut

Rock´n Roll Dance Club Comets ry on toimittanut oikaisuvaatimuksen lautakunnan 23.3.2017 tekemään avustuskelpoisuuspäätökseen (§ 73). Yhdistyksen avustuskelpoisuushakemus hylättiin, koska hakemus ei saapunut perille määräaikaan mennessä.

Lautakunta on 17.11.2016 § 154 päättänyt avustusten myöntöperusteista ja avustuskelpoisuuden ehdoista. Vuoden 2017 avustuskelpoisuutta sekä avustuksia tuli hakea 15.2.2017 mennessä lähettämällä hakemus liitteineen sähköisen asioinnin kautta tai lähettämällä hakemus kaupungin kirjaamoon.

Rock´n Roll Dance Club Comets ry lähetti avustushakuun liittyviä liitteitä sähköpostitse 1.3.2017. Tällöin kävi ilmi, että yhdistyksellä ei ole avustushakemusta sähköisessä järjestelmässä. Yhdistys ei ollut hakuvaiheessa yhteydessä virastoon siitä, että hakemisessa olisi ongelmia.

Yhdistyksestä kerrottiin, että avustushakemus on lähetetty sähköisen asioinnin kautta 13.2.2017 eli hakuajan puitteissa. Liikuntavirasto on selvittänyt asiaa sähköisestä asioinnista vastaavan IBM:n kanssa. IBM ei kuitenkaan ole löytänyt hakemusta eikä jälkeä hakemuksen lähettämisestä. On myös selvitetty, onko kaupungin sähköisessä asioinnissa ollut häiriötä kyseisenä aikana. Häiriötä ei ole ollut, eikä muiden yhdistysten hakemusten perille saapumisessa ole ollut ongelmaa. Liikuntavirasto on pyytänyt yhdistykseltä selvitystä siitä, että hakemus olisi lähetetty sähköisen asioinnin kautta 15.2.2017 mennessä. Yhdistyksellä on kopio täytetystä hakemuksesta, mutta se ei ole pystynyt todentamaan, että hakemus olisi lähetetty. Hakijan asiointikansioon tulee ilmoitus lähetetystä hakemuksesta. Rock´n Roll Dance Club Comets ry:ltä ei ole näyttöä myöskään tästä ilmoituksesta.

Edellä mainituista syistä avustuskelpoisuuteen liittyvä oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

saate

2

Oikaisuvaatimus

3

Sähköinen asiointi _ Helsingin kaupunki

4

liite-aikaleima-rock'n'roll-dance-club-comets-ry-hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Vastaanottaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566