Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

ULKO/2

 

11.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevaan Seikkailupuisto Zippy Oy:lle vuokrattuun maa-alueeseen tehtävä muutos käyttöoikeusalueen osalta

HEL 2016-005736 T 10 01 01 03

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää muuttaa 26.5.2016, § 81 Seikkailupuisto Zippy Oy:n (Y-tunnus 2658419-8) kanssa Munkkiniemen kaupunginosassa Talin liikuntapuiston alueella sijaitsevasta seikkailurata-alueesta ajalle 1.7.2016 - 30.6.2026 solmittua vuokrasopimusta metsäalueen käyttöoikeuden osalta. Aiemmin solmitussa sopimuksessa metsäalueen käyttöoikeus oli myönnetty 39 991 neliömetrin suuruiselle metsäalueelle. Nyt laadittavassa korvaavassa vuokrasopimuksessa metsäalueen käyttöoikeudeksi on määritelty 27 120 neliömetriä. Käyttöoikeusalueeseen tehtävä muutos ei vaikuta vuokrahintaan. Korvaavaan vuokrasopimukseen ja sen liitekarttaan on kirjattu laajennussuunnitelman mukainen uusi alue.

Korvaava vuokrasopimus solmitaan tämän päätöksen saatua lainvoiman liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti ajalle 1.6.2017 - 30.6.2026.

Esittelijän perustelut

Liikuntavirasto vuokrasi liikuntajohtajan päätöksellä 25.6.2014, 27 §, Mocco Oy:lle Munkkiniemen kaupunginosassa sijaitsevalta Talin liikuntapuiston alueelta maa-alueen seikkailupuistotoimintaa varten ajalle 1.7.2014 - 30.6.2020.  Liikuntalautakunnan 26.5.2016, § 81 päätöksellä vuokraus siirrettiin Mocco Oy:n pyynnöstä Seikkailupuisto Zippy Oy:n nimiin. Korvaava vuokrasopimus laadittiin ajalle 1.7.2016 - 30.6.2026.

Alueen asukkaat olivat syksyllä 2016 aktiivisesti yhteydessä liikuntalautakunnan jäseniin koskien alueen laajentamista. Lautakunnan jäsenet ja liikuntaviraston edustajat tapasivat alueen asukkaita paikan päällä 9.2.2016. Tapaamisessa sovittiin että seikkailuradan laajentamisesta järjestetään asukasilta. Asukasilta järjestettiin 7.2.2017, johon osallistui liikuntalautakunnan ja liikuntaviraston edustajia, rakennusviraston metsähoitoyksin edustaja sekä seikkailupuiston yrittäjä. Osallistujia asukasillassa oli hieman alle 30 henkilöä. Tilaisuudessa alueen asukkaat esittivät, että seikkailupuiston laajennussuunnitelmaan tarkasteltaisiin. Asukkaiden mielestä puistoa voisi laajentaa ns. Teboilin suuntaan, kun taas muualle metsään ei heidän mukaan seikkailupuistoa tulisi laajentaa.

Seikkailupuisto Zippy Oy:n edustajat laativat asukasillan jälkeen uuden laajennussuunnitelman, jossa laajennusratojen alkuperäistä sijaintia muutettiin. Uusi laajennussuunnitelma siirtää uudet radat lähemmäksi nykyisiä ja uusi linjaus vapauttaa metsänkäyttöoikeusaluetta.

Vuokrattavan maa-alueen koko on edelleen 3 297 neliömetriä ja sopimukseen liittyvä metsän käyttöoikeusalue pienenee 39 991 neliömetristä 27 120 neliömetriin. Vuokra- ja käyttöoikeusalue on uusittavan sopimuksen mukaan yhteensä  30 417 neliömetriä.

Vuokra-alue on liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden hallinta-alueella, joka 1.6.2017 siirtyy Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen myötä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden ulkoilupalveluiden hallintaan.    

Korvaava vuokrasopimus allekirjoittaneen tämän päätöksen saatua lainvoiman vuokrasopimusluonnoksen sisältämin ehdoin ajalle 1.6.2017 - 30.6.2026.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Petri Angelvuo, ulkoilupäällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Seikkailupuisto Zippy_laajennussuunnitelma

2

Vuokrasopimus_Talin liikuntapuisto_Seikkailupuisto Zippy Oy

3

Kartta_Talin liikuntapuisto_maa-alue_seikkailupuisto Zippy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Oikaisuvaatimusohje, liikuntalautakunta
Liite 2
Liite 3

Liikuntavirasto

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4860

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566