Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/14

 

11.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ylhäs ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan päätöstä tilankäyttöavustuksista

HEL 2017-003004 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Ylhäs ry:n oikaisuvaatimuksen tilankäyttöavustuksen tarkistamisesta ja myöntää yhdistykselle tilankäyttöavustusta yhteensä 3 360,11 euroa. Ylhäs ry:lle myönnettiin tilankäyttöavustusta 23.3.2017 yhteensä 593,11 euroa (§ 75). Tämä avustus on jo maksettu yhdistykselle, joten 3 360,11 euron tilankäyttöavustuksesta vähennetään jo maksettu summa (593,11 euroa) ja yhdistykselle maksetaan 2 767 euroa.

Esittelijän perustelut

Ylhäs ry on toimittanut oikaisuvaatimuksen lautakunnan 23.3.2017 tilankäyttöavustuspäätökseen (§ 75). Ylhäs ry:n tilankäyttöavustushakemus ja sen laskenta on tarkistettu.

Ylhäs ry oli maksanut vuokria säännöllisestä toiminnasta 25 887 euroa. Ylhäs ry oli saanut vuokria 4 507 euroa toiselta seuralta. Ylhäs ry:llä saadut vuokrat oli käsittelyssä vähennetty hyväksytyistä (5 474 euroa) vuokrista. Vuokrat olisi kuitenkin pitänyt vähentää maksetuista vuokrista. Laskennassa tapahtuneen virheen vuoksi esitetään, että Ylhäs ry:n tilankäyttöavustus korjataan ja yhdistykselle maksetaan tilankäyttöavustusta 3 360,11 euroa. Summasta vähennetään Ylhäs ry:lle jo tilankäyttöavustuksena maksettu 593,11 euroa (§ 75) eli yhdistykselle maksetaan 2 767 euroa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 18.4.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vastaanottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Vastaanottaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566