Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Liikuntalautakunta

 

 

 

 

HALL/10

 

11.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Helsingfors Badminton Club r.f:n oikaisuvaatimus koskien liikuntalautakunnan myöntämiä toiminta-avustuksia ja tilankäyttöavustuksia vuonna 2017

HEL 2017-004975 T 02 05 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hylätä Helsingfors Badminton Club r.f:n oikaisuvaatimuksen koskien liikuntalautakunnan 23.3.2017 päätöksiä toiminta-avustuksista ja tilankäyttöavustuksista.

Esittelijän perustelut

Helsingfors Badminton Club r.f. on toimittanut oikaisuvaatimuksen liikuntalautakunnan 23.3.2017 tekemään toiminta-avustuspäätökseen (§ 74) ja tilankäyttöavustuspäätökseen (§ 75). Helsingfors Badminton Club r.f. pyytää korjaamaan nämä avustuspäätökset, koska käsittelyssä on yhdistyksen mukaan tapahtunut virhe avustusuudistuksesta johtuen. Vuonna 2017 (§ 74) Helsingfors Badminton Club r.f:lle myönnettiin toiminta-avustusta 5 342,40 euroa (5 936 euroa vuonna 2016) ja tilankäyttöavustusta (§ 75) 7 572,41 euroa (24 619 euroa vuonna 2016).

Toiminta-avustuksen suuruuteen vaikuttaa seuran edellisen vuoden säännöllinen harjoitustoiminta, laatupainotus, junioripainotus, toiminta-avustukseen ositetun määrärahan suuruus (vuonna 2017 yhteensä 2 000 000 euroa) sekä muiden toiminta-avustuksen piiriin hyväksyttyjen seurojen toiminnan määrä.

Tilankäyttöavustuksen suuruuteen vaikuttaa seuran liikuntaviraston ulkopuolisten tilavuorojen määrä, lautakunnan päättämä enimmäistuntihinta, junioripainotus tilatuessa, tilankäyttöavustukseen ositetun määrärahan (vuonna 2017 yhteensä 5 379 000 euroa) suuruus ja  muiden hakijoiden avustettavien tilavuorojen määrä. Suuren muutoksen tilankäyttöavustuksiin vuonna 2017 tuo se, että kaikki avustettavat liikuntaseurat ovat ensimmäistä vuotta kokonaisuudessaan tilankäyttöavustuksen piirissä. Edellisenä vuonna seurat olivat osittain tuetun käytön piirissä (30.4.2016 saakka).

Helsingfors Badminton Club r.f. viittaa oikaisuvaatimuksessa myös Ruskeasuon palloiluhallin tuettuun käyttöön. Tämä tila on kuitenkin liikuntaviraston hallinnoima paikka, joten siihen ei ole aikaisemmin saanut tuetun käytön tukimuotoa, eikä se nykyisissä avustusmuodoissa tilankäyttöavustusten piirissä. Liikuntaviraston tilat olivat avustuskelpoisille seuroille maksuttomia 30.4.2016 saakka ja muuttuivat maksullisiksi 1.5.2016 alkaen. Koska liikuntaviraston tilavuorojen hinnat ovat vahvasti subventoituja, ei niitä ole enää tuettu erillisin avustuksin.

Helsingfors Badminton Club r.f. on hakenut tilankäyttöavustushakemuksessa tukea yhteensä 567 tunnille ja nämä tunnit on hyväksytty laskentaan. Seura on saanut tilankäyttöavustuksena tuen hakemalleen tuntimäärälle. Liikuntaviraston liikuntapaikat, kuten Ruskeasuon liikuntahalli eivät ole tilankäyttöavustuksen piirissä.

Liikuntavirasto on tarkistanut Helsingfors Badminton Club r.f:n toiminta- ja tilankäyttöhakemukset, eikä ole löytänyt virhettä niiden käsittelystä tai laskennasta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Taina Korell, yhteyspäällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Liitteet

1

Saateviesti, Helsingfors Badminto Club r.f.

2

Oikaisuvaatimus, Helsingfors Badminton Club r.f.

3

Liite oikaisuvaatimukseen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

vastaanottaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

vastaanottaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI78 8000 1501 5835 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566